ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Εν Γορτύνη και Αρκαδία εγένετο…»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Εν Γορτύνη και Αρκαδία εγένετο…»

1. Προετοιμασία του κειμένου
Τα κείμενα δημοσιεύονται με προσωπική ευθύνη του συγγραφέα, ως προς το περιεχόμενο και τη γλωσσική τους μορφή.
Οι εργασίες παραδίδονται
α) σε ηλεκτρονική μορφή, σε CD ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κατά προτίμηση σε πρόγραμμα Word
β) σε έντυπη μορφή που αντιστοιχεί ακριβώς στην ηλεκτρονική
γ) σε pdf.
Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο και τυπωμένο (σε χαρτί Α4, στη μια όψη του χαρτιού) με διάστιχο 1,5 και επαρκή περιθώρια. Ο τίτλος της μελέτης αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του κειμένου και, πάνω απ’ αυτόν, το όνομα του συγγραφέα.
Οι συγγραφείς πρέπει να καταθέτουν την εργασία τους στην τελική της μορφή.
Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12΄΄ για το κείμενο και 10΄΄ για τις υποσημειώσεις.
Παράγραφοι: Κάθε παράγραφος ξεκινάει με εσοχή.
Έκταση κειμένου: Μέγιστο και απαράβατο όριο οι 4.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων και βιβλιογραφίας).
Τονισμός: Η εργασία γράφεται σε μονοτονικό (πλην των παραθεμάτων σε αρχαία ή αρχαΐζουσα γλώσσα).
Σημειώσεις: Είναι υποσελίδιες με συνεχή αρίθμηση. Σημείωση που αναφέρεται στον τίτλο της μελέτης διακρίνεται με αστερίσκο.
Εικόνες, σχέδια, χάρτες: Ο συγγραφέας συντάσσει χωριστό κατάλογο εικόνων με τις λεζάντες και την πηγή κάθε εικόνας (copyright κτλ.). Δεν θα δημοσιευθούν έγχρωμες εικόνες ή σχέδια.
Οι ευχαριστίες, ειδικές συντομογραφίες, πηγές κειμένων κτλ. αναγράφονται στην πρώτη σημείωση.

2. Βιβλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις
Οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο: (1) το επώνυμο του συγγραφέα του έργου, (2) το έτος έκδοσης και (3) τη σελίδα (σημείωση, εικόνα, πίνακα κτλ.) της παραπομπής.
Οι αναφορές γράφονται μέσα σε παρένθεση. Παραδείγματα:
– Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας δεν τοιχογραφήθηκαν ιεροί ναοί στην Κρήτη (Καλοκύρης 1957: 31).
– Για ναούς της Κρήτης ως αρχιτεκτονικούς χώρους βλ. Καλοκύρη 1957: 32.
– Kατά τον Καλοκύρη (1957: 32) παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στους ναούς…
– Για ναούς της Κρήτης ως αρχιτεκτονικούς χώρους βλ. Καλοκύρη 1957: 32.

Έργα επίτομα – άρθρα – μελέτες σε περιοδικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες
1. Καλοκύρης 1954: 157. 2. Hedreen 1992, εικ. 16b. 3. Μουρέλος χ.χ., 35.
Έργα πολύτομα
Braudel 1995, τ. 1: 222.
Έργα δύο συγγραφέων
Sedley και Long 1987: 104-5.
Έργα περισσότερων των δύο συγγραφέων
Matravers κ.ά. 2001: 403.

3. Κατάλογος αναφερομένων έργων
Οι συγγραφείς συντάσσουν στο τέλος της μελέτης πλήρη κατάλογο των αναφερόμενων έργων (υπό τον τίτλο «Βιβλιογραφικές αναφορές» ή «Βιβλιογραφία»), με αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα (ελληνικό & λατινικό αλφάβητο) και χρονολογική για τα έργα του ίδιου συγγραφέα. Τα αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα καταχωρίζονται στο όνομα του εκδότη τους, όταν κρίνεται σκόπιμο.
Βιβλίο με ένα συγγραφέα
Καλοκύρης, Κ. 1957. Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης. Συμβολή εις την χριστιανικήν τέχνην της Ελλάδος. Αθήναι (χωρίς εκδότη).
Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή στην κλασική αρχαιότητα, μτφ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς
Kazhdan, A. και Constable, G. 1982. People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington DC: Dumbarton Oaks.
Βιβλίο με επιμελητή ή μεταφραστή ως συγγραφέα
Carden, R. 1974. The Papyrus Fragments of Sophocles: An Edition with Prolegomena and Commentary (Texte und Kommentare 7). Βερολίνο/Νέα Υόρκη: de Gruyter.
Βιβλίο συλλογικό χωρίς συγγραφέα
Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, 15-17 Σεπτεμβρίου 1988. Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ, 1989.
Μελέτη ή κεφάλαιο σε συλλογικό ή συγκεντρωτικό τόμο, πρακτικά κτλ.
Carr, A. W. 1995. “Originality and the Icon”. Στο: A. R. Littlewood (επιμ.), Originality in Byzantine Literature, Art and Music. Οξφόρδη: Oxbow, 115-124.
Άρθρο σε περιοδικό
Τωμαδάκης, Ν. 1948. «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού», Κρητικά Χρονικά 2: 47-72.
Κριτζάς, Χ. 2011. «Αρθούρος Έβανς, ο πρωτοπόρος της Μινωικής Αρχαιολογίας (1851-1941)», Ο Μέντωρ 99: 9-26.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις εργασίες που προέρχονται από ερευνητές και συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζεται ο τρόπος παρουσίασης που έχει ορίσει η επιστημονική ομάδα του καθηγητή κ. Μ. Μιχαλοδημητράκη.