ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2007

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Ἀριθμ. πρωτ. 718

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 2007

Πρός Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον

Εἰς Μοίρες.

Σεβασμιώτατε,

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1895/1016/Φ20/6-9-2007 ὑμετέρου ἐγγράφου πληροφοροῦμεν ὑμᾶς, ὅτι Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς 25ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ., ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἐπευλογεῖ τάς ἐν αὐτῷ ἀναφερομένας ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τόν μακαριστόν ἀγωνιστήν τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως Γεώργιον Πετράκην (Πετρακογιώργην), ἔχει δέ ἐνημερώσει σχετικῶς τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον ὡς ἤδη ἔχομεν πληροφορήσει ὑμᾶς.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμενοι πᾶσαν ἐπιτυχίαν εἰς  τήν διοργάνωσιν τῶν ὡς ἄνω ἐκδηλώσεων, διατελοῦμεν,  Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης Ὁ Πρόεδρος† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

Από τις εκδηλώσεις μνήμης Πετρακογιώργη, γενέτειρά του το Μαγαρικάρι