Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2494
Ἀριθμ. Διεκπ. 1336 Ἀριθμ. Φ. 19

Τῇ
Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι

Εἰς Φανάριον.

Προσθήκην ἁγίαν εἰς τήν ἀγαλλίασιν ἥν κατέλειπεν ἐνταῦθα ἡ προσφάτως διαγενομένη θεοδώρητος παρουσία Ὑμῶν, ἀπετέλεσεν ἡ κατ̉ αὐτάς λῆψις τῆς ἀπό κβ’ Νοεμβρίου ἐ. ἔ. ἐπιστολῆς Σας, δι̉ ἧς κατά τρόπον λίαν εὐγενῆ καί φιλότεκνον μεγιστοποιεῖτε τό ἐλάχιστον τῆς ἡμετέρας ταπεινῆς συμβολῆς εἰς τήν εὐθυποροῦσαν ἀπόληξιν τῆς ἐπισυμβάσης ἐνθάδε διαδρομῆς Σας, ὡς καί τήν πατροπόθυτον καί ὑμνητικήν ὑποδοχήν τοῦ ὑπό τήν ταπεινήν ποιμαντορικήν μοι εὐθύνην χριστωνύμου πληρώματος, τῆς οἰκουμενικῆς λαμπηδόνος τοῦ Φαναρίου, τῆς ἐκφαντορικῶς ἀπαστραπτούσης ἐν τῷ χαρισματικῷ προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Θεοφρουρήτου Παναγιότητος.

Ἡ ἱεραποδημία Ὑμῶν αὕτη, ἡ ἐν κοινῇ συνοδοιπορίᾳ μετά Προκαθημένων – Ἐκπροσώπων τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀπετέλεσε τῷ ὄντι διά τήν κληρωθεῖσαν μοι Ἱεράν Ἐπαρχίαν, μέγιστον γεγονός διαχρονικῆς ἱστορικῆς βαρύτητος καί ἀπαραγράπτου πνευματικῆς χαρᾶς.

Ἡ ἀλησμόνητος ἔλευσις Ὑμῶν, Παναγιώτατε, εἰ καί βραχυτάτη εἰς χρονικήν διάρκειαν, βάρος αἰωνιότητος ἐν τῇ Παυλείῳ ταύτῃ κληρουχίᾳ προδήλως ἐναπέθηκε, θεμελιοῦσα τό Βῆμα τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς τήν ἁγιοποιμανθεῖσαν τῶν Γορτυνίων ἀρχαιούπολιν, ἀναδεικνύουσα τήν ἁγιογραφικῶς μαρτυρουμένην καταφυγήν τοῦ Οὐρανοβάμονος τούτου Ἀποστόλου εἰς Καλούς Λιμένας κατά τήν πολύπονον Αὐτοῦ μετάβασιν εἰς Ρώμην, ὅτε ἐγγύς τοῦ θανάτου ἐγένετο διαπλέων ἐν μέσῳ ἀδηφάγων κυμάτων ὑπερβαλλόντως ἀγριαινούσης θαλάσσης, κομίζουσα τήν ἀψευδῆ θεογνωσίαν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τήν εἰρηνοποιόν εὐλογίαν τῶν Πατέρων, τήν ἀειφόρον μυσταγωγίαν τῆς ἐκεῖσε ἀκαταπαύστου ἱερουργίας, τήν ἀκοίμητον ἐλπίδα τοῦ μαρτυρικοῦ ἡμῶν Γένους, ἥτις διατρέφει καί συνέχει πάντας ἡμᾶς, καί νοηματίζει καθ̉ ἡμέραν τήν ἀσίγητον μαρτυρίαν τῆς ἐκπάγλου Πατριαρχίας Σας.

Διά ταῦτα πάντα, ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν ἐκ βαθέων χρεωστικῶς, καί ἀναμένομεν ἐνταῦθα καί πάλιν Ὑμᾶς, τόν ἀκάματον Πρωτεπίσκοπον τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκλογάδος, διά νά δικαιώσῃ περιτράνως τούς ἐν τῇ πίστει, νά στηρίξῃ τούς ὁλιγοψύχους καί τόν ἐλάχιστον Ἐπίσκοπον, δοῦλον τοῦ Θεοῦ καταλλήλως ἐμπνεύσῃ καί ὁδηγήσῃ, ὅπως ἐν ὑπομονῇ ἵσταται, χάριτι Θεοῦ, ἐπί τοῦ παυλειοπαγοῦς λυχνοστάτου τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἱερᾶς Ἐπαρχίας.

Ἐκζητοῦμεν δέ γονυκλινῶς καί ἐκ κέντρου καρδίας τήν συγγνώμην καί πατρικήν συμπάθειαν Ὑμῶν διά τά λάθη καί τάς παραλείψεις κατά τήν ἐν λόγῳ ἐπίσκεψιν, καί διατρανοῦμεν, ἅπαξ ἔτι, τήν ἀκλινῆ προσήλωσιν πάντων εἰς τήν μαρτυρικήν ἔπαλξιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχαριστοῦντες καί αὖθις, κατασπαζόμεθα τήν τιμίαν δεξιάν Σας καί διατελοῦμεν  μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ.

Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος