Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. κ. Στέφανο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2560
Ἀριθμ. Διεκπ. 1378 Ἀριθμ. Φ. 18

Τῷ
Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ
Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας
κ.κ. Στεφάνῳ

 Εἰς Ταλλίνην.

Σεβασμιώτατε,

Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπεσκέφθητε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Εὐχαριστοῦντες διά τήν τιμήν, ταπεινῶς εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος χαρίζηται τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι ἔτη πολλά ἐν ὑγιείᾳ κατ̉  ἄμφω, διέλθητε δέ τάς ἐπί θύραις ἁγίας ἡμέρας ἐν πνευματικῇ ἀνατάσει.-

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος