Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας και Σλοβακίας κ. κ. Χριστοφόρο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2559
Ἀριθμ. Διεκπ. 1377 Ἀριθμ. Φ. 18

Τῷ
Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ
Τσεχίας καί Σλοβακίας
κ.κ. Χριστοφόρῳ

Εἰς Πράγαν.

 

Μακαριώτατε,

Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπεσκέφθητε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Εὐχαριστοῦντες διά τήν ὑψίστην τιμήν, ταπεινῶς εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος χαρίζηται τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ἔτη πολλά ἐν ὑγιείᾳ κατ̉  ἄμφω, διέλθητε δέ τάς ἐπί θύραις ἁγίας ἡμέρας ἐν πνευματικῇ ἀνατάσει.-

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος