Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2553
Ἀριθμ. Διεκπ. 1373 Ἀριθμ. Φ. 18

Τῷ
Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ
Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας
κ.κ. Ἀναστασίῳ

Εἰς Τίρανα.

Μακαριώτατε,

Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπεσκέφθητε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Ἡ παρουσία Αὐτῆς, ὡς Ἀρχιεπισκόπου τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἧς τήν ἐκ τῆς τέφρας ἀναγέννησιν καί οἰακοστροφίαν ἐνεπιστεύθη τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ὁ Θεός διά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, μεγάλως ἐτίμησε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν τήν ἱστορικῶς πρωτόθρονον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀλλ̉ ἐπί πλέον γνωρίζομεν Αὐτῇ, ὅτι ἡ καθ̉  ἡμᾶς Ἐπαρχία ἔχει ἁγιολογικόν σύνδεσμον μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, καθ̉  ὅτι ἐν αὐτῇ ἐξεχριστιανίσθη, ἔζησε καί ἐμαρτύρησεν ἐν ἔτει 1845 ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν, ὁ ἐπιλεγόμενος «Ἀρναουτογιάννης», Ἀλβανός κατά τό γένος καί οὕτινος τήν ἱεράν μνήμην πανηγυρίζομεν τῇ 19ῃ Μαῒου.

Εὐχαριστοῦντες καί αὖθις, εὐχόμεθα ταπεινῶς ὅπως τά ἔτη Αὐτῆς εἴησαν ὡς πλεῖστα ἐν ἀμεταπτώτῳ ὑγιείᾳ διέλθητε δέ τάς ἐπί θύραις ἁγίας ἡμέρας ἐν δυνάμει πολλῇ καί πνευματικῇ ἀνατάσει.-

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος