Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2550
Ἀριθμ. Διεκπ. 1372 Ἀριθμ. Φ. 18

 Τῷ
Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ
Κύπρου
κ. κ. Χρυσοστόμῳ

Εἰς Λευκωσίαν.

Μακαριώτατε,

Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπεσκέφθητε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Ἡ παρουσία Αὐτῆς, ὡς Ἀρχιεπισκόπου τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου, εἶχε καί ἰδιαίτερον ἱερόν συμβολισμόν, διό καί εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας Αὐτήν, δεόμενοι τεπεινῶς τοῦ Κυρίου ὅπως διά πρεσβειῶν τοῦ Ἀπ. Παύλου ἐνισχύῃ Αὐτήν εἰς τό πολυεύθυνον ἔργον τῆς οἰακοστροφίας τῆς ἐν Κύπρῳ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὡσαύτως εὐχόμεθα, ὅπως Αὕτη διέλθῃ τάς ἐπί θύραις ἁγίας ἡμέρας ἐν ὑγιείᾳ καί πνευματικῇ ἀνατάσει.-

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος