Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2495
Ἀριθμ. Διεκπ. 1337 Ἀριθμ. Φ. 19

Τῇ
Α. Θ. Μ.
Τῷ Πάπᾳ καί Πατριάρχῃ
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
κ. κ. Θεοδώρῳ

Εἰς Ἀλεξάνδρειαν.

Ἐλάβομεν τήν ἀπό κα’ παρελθόντος Ὀκτωβρίου ἐπιστολήν τῆς Ὑμετέρας Θ. Μακαριότητος, καί βαθέως συνεκινήθημεν ἀπό τό εὐγενές περιεχόμενον αὐτῆς, μεγιστοποιούσης διά τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένων τήν παρασχεθεῖσαν ἐλάχιστον φιλόξενον παροχήν, ὅτε ἐγένετο Αὕτη μεθ̉  ἡμῶν, εὑρισκομένη ἐν κοινῇ προσκυνηματικῇ ἱεραποδημίᾳ μετά τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί λοιπῶν Προκαθημένων – Ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Ὑμετέρας Θ. Μακαριότητος, ἀνέδειξεν ἐναργῶς τούς ἀκαταλύπτους δεσμούς τῆς καθ̉  ἡμᾶς θεολέκτου παροικίας μετά τῆς δευτεροθρόνου καί παλαιφάτου Καθέδρας τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, δεσμοί οἵτινες ἐρείδονται εἰς τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνας, ὅτε πνευματοκίνητοι μοναχοί τῆς γειτνιαζούσης Αἰγύπτου, τήν ἀπαράκλητον ἔρημον τοῦ «ἁγιοφαράγγου» τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἐπαρχίας καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῶν Ἀστερουσίων τηλαυγῶς ἐφωταγώγησαν, καί τήν τιμήν εἰς τόν ἀγγελόβιον καθηγητήν τῆς ἐρήμου, Ἀντώνιον τόν Μέγαν θεοπρεπῶς εἰς ἡμᾶς ἐκληροδότησαν.

Τυγχάνουσι καί εὐρύτεροι, ὡς γνωστόν, οἱ δεσμοί τῆς γενετείρας Ὑμῶν Μεγαλονήσου Κρήτης μετά τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας, οἵτινες διαφαίνονται εἰς τήν μετάγγισιν σπουδαίας σοφιολογικῆς γραμματείας ἐκ τοῦ περιφανοῦς τούτου κέντρου τῆς ἑλληνιστικῆς οἰκουμένης, πανταχοῦ, καί πρωτογενῶς ἐνταῦθα, γεγονός πού προπαρεσκεύασεν τήν θεολογικήν διατύπωσιν τῆς οὐρανοφοίτου ἀληθείας καί τήν ἀκραιφνῆ δογματικήν ἀπόδοσιν τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.

Οὐδόλως λησμονοῦμεν καί τόν κοινόν ἡμῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν σύνδεσμον, ὡς ἐκ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Ἀγκαράθου ὁρμώμενοι, ἥτις ἐπιφανεῖς καί τῶν Πατέρων ἰσοστασίους ἄνδρας ἀνέδειξεν ἐν τῇ προκεχωρημένῃ ταύτῃ ἐπάλξει τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, ἥν καί ὑμεῖς σήμερον πρωτοστατικῶς διακονεῖτε καί ἐν ἔργοις δαξάζετε.

Διά ταῦτα πάντα, πᾶν ὅ ἐπράξαμεν ὀλίγιστον καθίσταται ἐνώπιον τῶν ἐπιβεβλημένων ὀφειλῶν εἰς Ὑμᾶς. Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διά τήν ἱστορικήν ἐνταῦθα παρουσίαν Σας. Ἐκζητοῦμεν τήν συγγνώμην Ὑμῶν διά τυχόν λάθη καί παραλείψεις.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχαριστοῦντες καί αὖθις, κατασπαζόμεθα τήν τιμίαν δεξιάν Σας καί διατελοῦμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ.

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος