Εγκύκλιος της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Κυριακή της Ορθοδοξίας 2018.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἀριθμ. πρωτ. 136                                                                                   Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2018

 

Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί καλεῖ τά πιστά παιδιά της, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, νά δοξολογήσομε, μέ ὅλη μας τήν ὕπαρξη, τό Ὄνομα τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ. Ὅλοι ἐμεῖς, κρατώντας στά χέρια μας τίς Ἱερές Εἰκόνες, ἀποδίδομε βαθειά εὐχαριστία στόν Θεό καί ὁμολογοῦμε τήν ἄμωμη πίστη μας, διαφυλάσσοντας ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πιστεύει καί διδάσκει. Μνημονεύομε μέ εὐγνωμοσύνη, ἐπίσης, τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ἀλλά ταυτόχρονα ἀναλογιζόμαστε τήν εὐθύνη καί τό ἱερό χρέος μας γιά τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τοῦ ὑγιοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἤθους, καθώς καί  τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ταυτότητας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐσᾶς, τά εὐλογημένα παιδιά Της, καί σᾶς προτρέπει νά μένετε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν ὁποία στερέωσαν μέ τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τους οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ὀρθοδοξίας, μακριά ἀπό κάθε μορφή θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ καί φανατισμοῦ.

Ἀναμφίβολα, ἡ σύγχρονη ἔξαρση φαινομένων θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, μίας ἀπό τίς χειρότερες μορφές φανατισμοῦ, ἀλλά καί ἡ ἐκδηλούμενη στίς ἡμέρες μας ἐκμετάλλευση τῆς Ὀρθόδοξης εὐσέβειας, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί διδαχῶν της, μέ πρόφαση τήν Ὀρθόδοξη πίστη, εἶναι καταταστάσεις τραυματικές καί ἐπικίνδυνες, οἱ ὁποῖες, δυστυχῶς, αὐξάνονται παρασιτικά στό Σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Μάλιστα, στά Πορίσματα τῆς 10ης Συνάντησης Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα Αἱρέσεων, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Πολωνία, ἀπό 14 ἕως 17 Σεπτεμβρίου 2017, ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, ὅτι: «Ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός θεμελιώνεται πάνω στήν ἀπολυτοποίηση τοῦ δόγματος τῆς ἐμπειρίας καί τῆς βίαιης ἐπιβολῆς τους ὡς γενικός τρόπος ζωῆς καί συμπεριφορᾶς. Στόν φονταμενταλισμό τῆς ἐμπειρίας ἤ τοῦ βιώματος ὁ θρησκευόμενος, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τόν δάσκαλο, γέροντα, γκουροῦ, ἤ τήν ὁμάδα στήν ὁποία ἀνήκει, ὁπότε ὅ,τι κάνει, λέγει ἤ σκέπτεται εἶναι τό ἀπόλυτα ὀρθό, πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα στή σωτηρία, ἄρα πέραν αὐτοῦ ὅλα κινοῦνται στήν πλάνη καί τήν ἀπώλεια, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τό δικό του τρόπο ζωῆς, σκέψεως καί συμπεριφορᾶς. Ὁπότε, ὅσοι ζοῦν διαφορετικά εἶναι τό ἀντίπαλο δέος καί πρέπει νά διορθωθοῦν». Τέτοιες φονταμενταλιστικές τάσεις καί νοσηρά φαινόμενα φανατισμοῦ καί ἀπολυτοποίησης, ὅπως διαπιστώνει ἡ ἐν λόγῳ Συνάντηση Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συναντοῦμε ἀκόμα καί μεταξύ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Ἐπισημαίνομε, ὅτι ἡ βάση αὐτῶν τῶν τάσεων, οἱ ὁποῖες παρατηροῦνται καί στή Μεγαλόνησο Κρήτη, ἑδράζεται κατ᾽ οὐσίαν στή φιλαυτία, τόν ἐγωκεντρισμό, τήν ὑπερηφάνεια καί τόν ναρκισισμό. Δῆθεν «χαρισματικοί», μέ τίς ἀνεκκλησίαστες ἐνέργειές τους καί τήν αὐθαίρετη καί ὑποκειμενική οἰκειοποίηση τῆς ἀλήθειας, ἐνεργοῦν ἀντορθόδοξα καί  ἀντεκκλησιαστικά.

Στά προαναφερθέντα Πορίσματα, ἐπί πλέον, ἀναφέρεται, ὅτι: «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ὡς ἐκκλησιαστικό γεγονός καί ὄχι ἀτομικό, καί ἡ ὑγιής ἀφοσίωση σ’ αὐτά δέν ὁδηγεῖ στόν φονταμενταλισμό. Ἑπομένως ἡ ὑπέρβαση τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί γενικά τοῦ φανατισμοῦ γίνεται διά τῆς Θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἔχει ὡς βάση πνευματική καλλιέργεια καί ἁγιότητα (ποιότητα ἐσωτερική) τοῦ ἀνθρώπου, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καί εἰδικότερα στήν ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στή στέρηση-ἀπουσία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐμπαθῆ ἐσωτερική του κατάσταση, καί ἡ θεραπεία του στήν ἐπανάκτηση, μετοχή καί διατήρηση τῆς Χάριτος μέσα στήν ψυχή του καί στήν καλλιέργεια τῆς ἐνάρετης κατάταστασης».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, καλεῖ ὅλους τούς Χριστιανούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, σήμερα, καθώς ἑορτάζομε τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀναθεωρήσομε τίς λανθασμένες πτυχές τῆς ζωῆς καί τῶν ἐπιλογῶν μας. Νά ἔχομε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διακρίνει καί νά διασφαλίσει τό ἀληθινά Ὀρθόδοξο ἀπό τό «δῆθεν», τό αὐθεντικό ἀπό τό ψεύτικο, τό πνευματικά ὑγιές ἀπό τό ἄρρωστο, τό ἐνάρετο ἀπό τό ὑποκριτικό.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται ἐγκάρδια, νά ἔχετε ὅλοι, πλούσια τή Χάρη καί διαρκῆ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, στίς οἰκογένειες, τά ἔργα καί τούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς σας, σέ μιά ἀταλάντευτη καί ὑγιή Ὀρθόδοξη Χριστιανική πορεία, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπο καί ἐγγυᾶται τή σωτηρία του.

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

 

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας