Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2018

† Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

 

Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς Σωτηρίου Ἔτους 2018

 

Ἀγαπητοί μου,

Τά χρόνια κυλοῦν καί ὁ ἕνας χρόνος διαδέχεται τόν ἄλλον. Ο Θεός μᾶς ἀξίωσε ὅλους, νά εἰσέλθουμε στό νέο ἔτος 2018. Εἴθε νά τό διέλθουμε ἐν εἰρήνῃ. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῶν τῶν γιορτινῶν ἡμερῶν, εὐχόμαστε χρόνια πολλά καί εὐλογημένα. Μαζί δέ μέ τίς εὐχές μας αὐτές, σᾶς ἀπευθύνουμε καί λίγες σκέψεις πού ἀκολουθοῦν.

Οἱ γνωστές δυσάρεστες καταστάσεις, δέν θά ὑποχωρήσουν καί κατά τό νέο ἔτος 2018 καί ἄν ἀναζητήσουμε ἐπισταμένα τήν ἀλήθεια, θά διαπιστώσουμε ὅτι ὡς νεοέλληνες ἐνηλικιωθήκαμε φαντασιακά καί ἐξωπραγματικά.

Τό λάθος εἶδος ζωῆς πού πρόβαλαν οἱ κατά καιρούς ἡγήτορες, πάνω στήν ἐν λόγῳ φαντασία ἐμεῖς, ἐν πολλοῖς, τό ἀποδεχθήκαμε, ἐγκλωβισμένοι μέσα στή σαγήνη τῆς ἀμάθειας καί τοῦ λαϊκισμοῦ. Τό νεοελληνικό γλεντοκόπι, πού δέν λογάριασε βασικούς κοινωνικούς φραγμούς, ὁδήγησε τήν κοινωνία στό βούλιαγμα ἑνός κενοῦ παρακμῆς.

Ἄν καί εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀποφαίνονται ὅτι ὁ 21ος αἰῶνας θά κρίνει, ἄν θά συνεχίσει νά ὑπάρχει μέλλον γιά τόν ἑλληνισμό τῆς ὑπογεννητικότητας καί τοῦ ξεπεσμοῦ, πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς πού ἔχουν εὐθύνες, ἀντί νά ἀναδυθοῦν σέ ἕνα σχεδιασμό ἐθνικῆς ἐπανασυγκρότησης ἀπέναντι στόν κίνδυνο τοῦ ἀφανισμοῦ μας, ἐξαγγέλουν σχέδια πού ἀποδομοῦν ὅτι ἀπέμεινε ἀπό τή νεοελληνική συλλογικότητά μας.

Λύση δέν μπορεῖ νά προέλθει ἀπό τή νέα θεώρηση τῆς ἱστορίας, ἐκείνης πού μηχανεύεται τή στέρηση νά ἔχουμε πατρίδα, τή στιγμή πού ἄλλοι λαοί, ἀκόμα καί σήμερα, πασχίζουν νά ἀποκτήσουν μιά πατρίδα. Μόνο ὄνειδος θά φέρουν συμβάσεις μέ θεωρίες, σέ ἀντικατάσταση Νόμων καί Θεσμῶν, πού ἐκφράζουν τήν κατοχυρωμένη ταυτότητα τῆς Πατρίδας μας. Οἱ ἰδεαλισμοί ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ἀπό τή μιά μεριά ἕως τήν ἄλλη, πού προέρχονται ἀπό θεωρητικά ἐργαστήρια, μᾶς λέει ἡ ἱστορία ὅτι οἱ πειραματισμοί τους κατέληξαν σέ ὁλοκληρωτισμούς καί δεσμά λαῶν καί φυλῶν.

Φυσική συνέπεια ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀποσύνθεση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ὁ ἐκφυλισμός τῆς κοινωνίας καί ἡ διείσδυση μιᾶς ἀποχυμωμένης προοδευτικότητας. Προβάλλεται ἡ ὑλοκρατία ἡ ὁποία ἔχει διαφεντέψει σχεδόν ὅλες τίς μορφές τῆς ζωῆς. Τή θέση τῆς ὀρθόδοξης πίστης τῶν πατέρων μας παίρνει ἡ ἀθεΐα καί ἕνας γενικός Θεός, παράγωγο τῶν θεωριῶν τοῦ συγκρητισμοῦ τῆς νέας ἐποχῆς, ἡ ὁποία κατασκευάζει ἀπό ἄμορφο πολτό τόν παθητικό ἄνθρωπο τῆς ἀφασίας καί τῶν γενικοτήτων.

Τό ὅλο αὐτό νοσηρό περιβάλλον δέν ἀφήνει ἀπ᾽ ἔξω καί τόν χριστιανικό κόσμο πού ἰδεολογικοποιεῖται καί δείχνει σάν νά βρίσκεται σέ πνευματικό λήθαργο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐθίζεται στήν πνευματική ἀδιαφορία καί στήν παραίτηση ἀπό τήν αὐτοκριτική.

Καλούμαστε ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη μας σέ μετάνοια, μέ ὑπομονή στίς δοκιμασίες, ὥστε νά σταθοῦμε ὄρθιοι μέ ἀλήθεια καί ἐμπιστοσύνη ἀπέναντι στόν Θεό.

Εἶναι ἀνάγκη νά ὑπενθυμίσουμε πώς ὁ Χριστός σαρκώθηκε γιά τόν κάθε ἕνα ἄνθρωπο ξεχωριστά καί ὄχι γενικά καί ἀόριστα, καλώντας μας σέ ἀληθινό ἐσωτερικό ἀγῶνα, μέ τήν πνευματική καλλιέργεια καί τήν αὔξηση τῶν χαρισμάτων.

Λέει, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Στόν καθένα δίδεται τό χάρισμα, μέ τό ὁποῖο φανερώνεται ἡ ἐνέργεια καί ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τό συμφέρον, σέ ἄλλον δίδεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα λόγος σοφίας, σέ ἄλλον δίδεται λόγος γνώσεως, σέ ἄλλον ἀπό τό ἴδιο Πνεῦμα πίστη, σέ ἄλλον χαρίσματα θεραπείας μέ τό ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα, σέ ἄλλον ἐνέργειες δυνάμεων, σέ ἄλλον χάρισμα προφητείας, σέ ἄλλον διακρίσεις πνευμάτων, σέ ἄλλον γένη γλωσσῶν, σέ ἄλλον νά ἑρμηνεύει γλώσσες, ὅλα δέ αὐτά τά ἐνεργεῖ τό ἕνα καί τό αὐτό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο μοιράζει ἰδιαιτέρως στόν καθένα τά χαρίσματα, ὅπως θέλει», (Α’ Κορ. 12, 7-11).

Γιά νά ἔλθει τό χάρισμα στήν ἐπιφάνεια χρειάζεται ταπεινό φρόνημα, καθαρισμός ἀπό πάθη καί ἐνσωμάτωση τοῦ χαρίσματος στή μετάνοια. Ἡ ἀφύπνιση τοῦ κοιμισμένου χαρίσματος, μέ τόν ἁγιασμό τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς βγάζει ἀπό τήν πνευματική νέκρωση τοῦ κακοῦ μας ἑαυτοῦ καί μᾶς ἐπανασυνδέει μέ τόν Χριστό. Μή ποτέ νομίσουμε ὅτι ἀπό δική μας ἀρετή ἤ τήν ἀρετή κάποιου ἄλλου, ἐνεργοποιεῖται ἡ δωρεά τοῦ χαρίσματος. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς λένε, ὅτι κανείς δέν εἶναι ἄξιος αὐτῆς τῆς δωρεᾶς καί ὅτι τό χάρισμα εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ.

Τό χάρισμα τοῦ ἑνός δέν εἶναι γιά προσωπική του χρήση, περιλαμβάνει τούς ἄλλους καί τότε μόνο γίνεται Ἐκκλησία. Τό χάρισμα δέν οἰκοδομεῖται, γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους, χωρίς τήν Ἐκκλησία. Μόνο αὐτή ἔχει τήν ἀποστολοπαράδοτη χάρη νά διακρίνει τά χαρίσματα, νά τά διαχειρίζεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί νά τά διαφυλάττει ἀπό διαμάχες ὀπαδῶν καί ὁμάδων, προκειμένου νά διατηρεῖ τήν ἑνότητα τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Τό χάρισμα ὠφελεῖ μόνο ἐντός τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας, ἔξω ἀπό αὐτήν καθίσταται ἐπικίνδυνο καί βλαβερό. Ὁ πονηρός τρυπώνει μέ πανουργία σέ ἐκεῖνον πού θεωρεῖ τόν ἑαυτό του  ἐξασφαλισμένο πνευματικά. Γι᾽ αὐτό οἱ Ἅγιοι, τά αἰώνια αὐτά παιδιά τοῦ Θεοῦ, πρόσεχαν τόσο πολύ ὥστε νά μή τούς πάρει ὁ λογισμός τόν νοῦ καί νά ποῦν: κοίτα τί ἀρετή πού ἔχεις, κοίτα τί ἀποτέλεσμα ἔχει ἡ πίστη σου καί ἄν γύρω ἀπό αὐτούς ὑπῆρχαν φαντασμένοι ἄνθρωποι πού ἀρέσκονταν στή διαφήμιση καί τήν προβολή, τούς ἀπέφευγαν γιά νά διαφυλάξουν τόν ἑαυτό τους ἀπό τόν πειρασμό.

Στίς ὑλιστικές γενικότητες καί στήν πνευματική ἀδιαφορία τῶν καιρῶν μας, τῆς βίας καί τῆς γενικευμένης ἀπιστίας, καλούμαστε ὅλοι νά βροῦμε μέσα μας τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, χωρίς τήν πεποίθηση ὅτι αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἀρετῶν καί τῆς θεωρητικῆς μας γνώσης περί τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Του.

Κατά τό νέο ἔτος 2018, νά πολεμήσουμε τόν κακό μας ἑαυτό καί νά βροῦμε τά χαρίσματα τῆς ψυχῆς ἐντός τῆς ἁγιάζουσας Ἐκκλησίας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.-

Μέ θερμές ἑόρτιες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς Σωτηρίου Ἔτους 2018, διαβάζει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας.