Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2017

cropped-Logo_imga.jpg† Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς Σωτηρίου Ἔτους 2017

Ἀγαπητοί μου,

Τό ἔτος 2017, ἤδη ἄρχισε. Tό πλανητικό στερέωμα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς δείχνει, ὅτι καί κατά τό ἔτος αὐτό, οἱ ποικίλες δυσκολίες καί δυσπραγίες, δέν θά καταλαγιάσουν. Ἡ συνεκτικότητά τους, συγκείμενη ἀπό τήν ὑλοκρατία καί τόν πνευματικό συγκρητισμό τῆς σύγχρονης ἀθεΐας, θά συνεχίσει νά γκρεμίζει κάθε ἠθικό φραγμό.

Ὁ καταναλωτικός νιβάρνα θά εὐωχεῖται, στά παζάρια τῶν ἀγορῶν, ἀπό τόν πλημμυρισμένο κρατῆρα μέ τήν πλουτομανία τῆς τρυφηλῆς πλεονεξίας καί αἰσχροκέρδειας. Ἡ ἀνισοκατανομή τοῦ πλούτου, θά κρατᾶ καθηλωμένο τό πανανθρώπινο ἦθος στά δεσμά ἑνός παρακμιακοῦ πολιτισμοῦ, φιλοχρηματίας καί εἰδωλολατρείας.

Οἱ ἐπιδράσεις ἑνός τέτοιου ἄφρονου τρόπου ζωῆς τῶν ἐχόντων ἐπιδρᾶ, δυστυχῶς, ἔστω καί σέ μικρότερη κλίμακα, σέ ἀρκετά λαϊκά στρώματα μέ τήν προβαλόμενη ἰδεολογική ὑλοκρατία καί τά ὁδηγεῖ στή φυλακή τῆς μυθικῆς ἑρμηνείας τοῦ πλούτου μέ πρώτη δίψα γι᾽αὐτόν, τό ἰδανικό τῆς καταναλωτικῆς συνείδησης.

Ὁ ὑπολογιστικός πραγματισμός ὑπερκείμενων συστημάτων, μικρῶν καί μεγάλων, κατασκεύασαν ἕνα κόσμο περιβεβλημένο μέ τήν ὠμή πραγμάτωση τῆς ἀδικίας ἀπό μέρους τῶν ἰσχυρῶν, χωρίς μετριασμό τῆς ἀνομίας καί τῆς ὄξυνσης τῶν πολέμων καί ἀπό μέρους τῶν ἀδυνάμων, τῆς οἰκείωσης μέ τήν ἔκφανση τοῦ φαντασιακοῦ πλουτισμοῦ, ὥσπου φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε.

Κάθε μέρα, τά μεγάλα οἰκονομικά συμφέροντα σύρουν τήν οἰκουμένη σέ μία ἐμφανῆ πλέον σφαγή, οἱ δέ ἀδύναμες κοινωνίες πέφτουν στόν συγκρουσιακό μιμητισμό. Ἕνας ἄψυχος κόφτης, ἀφαιρεῖ περιφρονητικά κάθε ποιότητα καί τέμνει τό καλό πού τελεσιουργεῖται στή βάση τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν ἑλκυστικότητα τῆς ποικίλης διαφθορᾶς, σαφῶς, παίζει ρόλο ἡ βούληση ἐκείνων πού κατευθύνουν τίς τύχες τοῦ κόσμου, σταματώντας νά προβάλουν ἕνα ἀποκλειστικό ἱλασμό ἀπό χρηματοπιστωτικά δεδομένα καί δίνοντας ἀξίες πού, στόν μεταμοντέρνο κόσμο, ἀφυδατώθηκαν καί ἔγιναν κάτι σάν ἀποκρουστικά σκιάχτρα πού στό σκίασμά τους, σύρεται ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια.

Τό ἄγχος – ἀγχόνη, τῆς σύγχρονης ψυχικῆς κόπωσης, περιφέρεται παντοῦ καί δέν θεραπεύεται μέ τήν ἐπιδίωξη τοῦ καλπάζοντος κέρδους. Χιλιάδες ἄνθρωποι μέσα στήν κρίση τῆς κοινωνικῆς ταραχῆς καί ἀφασίας ἄρχισαν νά ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία τῆς ἐσωτερικῆς ἀνάπαυσης, στέκονται ὅμως ἀπέναντι στόν χριστιανισμό ἐπιφυλακτικά, ζητώντας νά μάθουν γιά τήν ἐσωτερική του ἀξία, τήν φαεινότητα τῆς χάρης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί γιά τό τί κομίζει, σήμερα, ἡ Ἐκκλησία στόν σημερινό πάσχοντα κόσμο. Αὐτές οἱ αἰτήσεις δέν μποροῦν νά ἀπαντηθοῦν μόνο μέ τήν δημιουργία ἱστορικῆς συνείδησης, πού καί αὐτή κατάντησε στίς μέρες μας, ἐν πολλοῖς, διακοσμητική, ἀλλά μέ τήν καλλιέργεια συνείδησης σχέσης καί ζωῆς μέ τόν Θεό.

Γιά τοῦτο ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καλούμαστε πρῶτοι νά δείξουμε μέ τήν ἔπρακτη ζωή μας τόν Θεό τῶν Πατέρων μας, ξέροντας πλέον ὅτι καί ὁ πλέον ἄριστος καί πειθαρχημένος λόγος μας δέν ἀρκεῖ καί ὅτι κάθε ἐξωτερική ἐφαρμογή κάποιων κανόνων, μέ πνεῦμα νομικό ἤ εὐσεβιστικό ἤ ἐκσυγχρονιστικό, δέν ἀκουμπᾶ τά ἐν τῷ βάθει πάθη, στό θυμικό, στό ἐπιθυμητικό καί τό βουλητικό μέρος τῆς ὕπαρξής μας.

Χρειάζεται βαθειά πνευματική ἐργασία καί κατά τό ἔτος αὐτό, ὥστε ἡ δική μας ζωή νά γίνει τό ἁπτό παράδειγμα. Κανείς σήμερα δέν πείθεται καί δέν ἀκούει εὔκολα καί κανείς δέν μπαίνει σέ κλειστά σύνολα πού ἐπικρατοῦν ὁμαδάρχες. Ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ γιά τή μετάρσια χάρη τοῦ Οἰκτίρμονος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Κυρίου της καί ἐμεῖς ὅλοι δέν εἴμαστε τίποτα ἄλλο, παρά διάκονοί της.

Μέ τό πνεῦμα αὐτό εὐχόμεθα καλή ἐσωτερική πνευματική ἐργασία, κατά τό νέο ἔτος 2017, κάθε εὐλογία τοῦ Κυρίου καί κάθε καλό στή ζωή καί τά ἔργα πάντων. Ἐδῶ ἀφήνουμε τή συνέχεια τῶν παραπάνω σκέψεων καί στρέφουμε τόν λόγο σέ μία ἀπό τίς πολλές ἔμπρακτες ἀνάγκες τοῦ τόπου μας.

Σέ κάποιο μέρος του, ὑπάρχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀγοραστοῦν δύο εἰδικά ἀναπηρικά καροτσάκια, πού κοστίζουν 2.800 εὐρώ καί δέν ὑπάρχουν τά ἀπαιτούμενα χρήματα. Δέν θά ἀπαριθμήσουμε, τώρα, τό τί κάνουν οἱ Ἐνορίες καί οἱ Ἐκκλησιές μας, γιά συνανθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, δέν εἶναι ὥρα γιά αὐτό. Τούτη τή στιγμή, κατά τή γιορτινή αὐτή ἡμέρα, ἡ Ἐκκλησία σᾶς παρακαλεῖ πολύ νά βοηθήσετε, ὅσοι μπορεῖτε καί ὅσοι ἔχετε φυσικά τή δυνατότητα, προκειμένου νά ἀγοραστοῦν καί νά προωθηθοῦν, ἀθόρυβα, τά ἐν λόγῳ ἀναπηρικά καροτσάκια, ἐκεῖ πού τά ἔχουν ἀνάγκη.

Κανείς, μά κανείς, δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά προσφέρει. Εἶναι γνωστό τί συμβαίνει στήν οἰκονομική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὅσοι μποροῦν, ἄς προσφέρουν ἕνα μικρό ποσό στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ, γιά τόν σκοπό πού ἀκούσατε. Ὅσα χρήματα συγκεντρωθοῦν θά κατατεθοῦν στό τμῆμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τά περαιτέρω καί ὅπως προειπώθηκαν.

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.-

Μέ θερμές ἑόρτιες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος