Εγκύκλιος προς τους Αιδεσ. Εφημερίους για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν θεοσεβῆ Λαό
τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου,
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἀπό τό ἔτος 2005, λειτούργησε, ὕστερα ἀπό πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς – Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Σύν Θεῷ, εὑρισκόμεθα στήν εὐχάριστη θέση, νά σᾶς γνωστοποιήσουμε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σχολή λειτούργησε κανονικά καί κατά τό περασμένο σχολικό ἔτος.
Ἡ ἀνάγκη δραστηριοποιήσεως γιά τήν λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς καθίσταται ἐπιτακτική ἕνεκα καί τοῦ παρατηρημένου σταδιακοῦ μαρασμοῦ τῶν Ἀναλογίων τῶν Ἐνοριῶν μας. Τό γεγονός αὐτό μᾶς ἐπιτάσσει νά κινηθοῦμε περισσότερο καί σ̉ αὐτό τόν εὐαίσθητο τομέα, προκειμένου νά βοηθήσουμε μελλοντικά στή στελέχωση τῶν Ἀναλογίων μέ νέους ἱκανούς Ἱεροψάλτες, ἀλλά καί γιά νά μάθουν ὅσοι τό ἐπιθυμοῦν τήν ἐκλεκτή Ἐκκλησιαστική τέχνη τῆς ψαλτικῆς.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀπό τήν πέμπτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί πάνω, μποροῦν νά ἐνημερωθοῦν σχετικά, μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, στά κατά τόπους τμήματα τῆς Σχολῆς, τήν Κυριακή 14η Ὀκτωβρίου 2007 καί ὥρα 6.00ʹ μ.μ.
Τά τμήματα πού θά λειτουργήσουν στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι τά ἑξῆς:
1) Μοιρῶν, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Μοιρῶν
2) Τυμπακίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Τίτου
3) Ἁγίας Βαρβάρας, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας καί
4) Πύργου Μονοφατσίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης.
Παρακαλοῦμε πολύ, νά προτρέψετε ὅλοι σας, μέ κάθε δυνατό τρόπο, ὅσους ἐνδιαφέρονται καί ἰδιαίτερα τά νέα παιδιά, νά ἔλθουν, νά φοιτήσουν καί νά μάθουν τήν Ἐκκλησιαστική Μουσική.
Πληροφορίες μπορεῖτε νά λάβετε ἀπό ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἔχουμε ὅλοι εὐθύνη, πρῶτον ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί μετά ἐσεῖς οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, γιά τήν ἔλευση στή Σχολή Βυζ. Μουσικῆς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού θέλουν νά μάθουν Βυζ. Μουσική. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.-

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος