Εγκύκλιος προς τους Αιδεσ. Εφημερίους για τα κατηχητικά σχολεία και τις πνευματικές συνάξεις 27.9.2007

Τοῖς
Αἰδεσ. Ἐφημερίοις
τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ τέλεσις τοῦ Ἁγιασμοῦ διά τήν ἔναρξιν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, Κύκλων καί Συνάξεων τῶν Ἐνοριῶν θά γίνῃ τήν Κυριακήν 14ην Ὀκτωβρίου 2007.

Βοηθήματα διά τά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τάς Συνάξεις ὡς καί κάθε ἐποπτικόν ὑλικόν θά προμηθευθῆτε ἐκ τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. (τηλ. 28920 – 23790)

Ἡ μή κατανόησις τοῦ γεγονότος ὑπό τινων ὅτι οἱ καιροί οὕς διερχόμεθα εἶναι δυσχερεῖς καί ἀπαιτοῦν τήν κατήχησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, δημιουργεῖ θλῖψιν εἰς πάντα ἀγωνιοῦντα πιστόν ἄνθρωπον καί εἰς ἡμᾶς προσωπικῶς.

Οἱ περισσότεροι ἐξ ὑμῶν δέν ἀπάντησαν εἰς ἡμέτερα παρελθόντα ἔγγραφα περί ὑποβολῆς προγράμματος λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί Συνάξεων τοῦ παρελθόντος ἔτους. Τί πρέπει νά γίνῃ εἰς τό ἑξῆς μετά τήν ὑπομονήν δύο ἐτῶν;

Διά τοῦτο, ἐφιστῶμεν ἰδιαιτέρως τήν προσοχήν ὑμῶν διά τά ἀνωτέρω καί προτρεπόμεθα καί παραγγέλλομεν, ὅπως ἀνακοινώσητε τήν ἔναρξιν τῶν Κατηχητηκῶν Σχολείων καί τῶν Κύκλων τῶν Ἐνοριῶν ὑμῶν ἐπ᾽ ἐκκλησίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἐνοριτῶν ὑμῶν, μετά τῶν διευθυντῶν τῶν κατά τόπους Σχολείων, ἐπισκεφθῆτε δέ τά παιδιά εἰς τά Σχολεῖα καί μετά πνεύματος πατρότητος, ἐνημερώσητε αὐτά σχετικῶς.

Ὡσαύτως παραγγέλλομεν, ὅπως ἄνευ ἄλλης εἰδοποιήσεως, καταθέσητε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, πρόγραμμα λειτουργίας τῶν ἀνωτέρω Συνάξεων.-

Μετ᾽ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος