Εγκύκλιος περί ελεύσεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις Ι. Μητρόπολιν Γορτύνης και Αρκαδίας 2008

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 1992 Ἐν Μοίραις, τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 2008
Ἀριθμ. Διεκπ. 1095 Ἀριθμ. Φ. 11
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν θεοσεβῆ Λαό τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἕνα ὁριακό γεγονός γιά τήν ἱστορία τῆς Κρήτης ἔφερε τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια τόν Ἀπόστολο Παῦλο κοντά μας. Τό πλοῖο πού τόν μετέφερε δέσμιο πρός τήν Ρώμη γιά νά δικαστεῖ, καθώς ἔπλεε πλησίον τῶν τρικυμισμένων ἀκτῶν τῆς Νότιας Κρήτης, προσόρμισε λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν στόν ὅρμο τῶν Καλῶν Λιμένων, ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή.
Οἱ Καλοί Λιμένες ἔγιναν ὄντως καλοί, ἀπείρως καλύτεροι ἀπ̉ ὅ,τι ἦταν, ἀφοῦ στάθηκαν ἡ αἰτία νά ἐμβαπτισθοῦμε οἱ Κρῆτες στά νάματα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔτσι ὁ Παῦλος ἀπέκτησε τήν πρώτη του ἐπαφή μέ τήν Κρήτη καί τούς φιλόξενους κατοίκους της.
Μετά ἀπό τρία περίπου χρόνια ἐγκατέστησε, στό ζωτικότερο κέντρο τῆς τότε Κρητικῆς κοινωνίας, τήν Γόρτυνα, τόν ἀγαπημένο του μαθητή Τίτο, ὡς Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης, στόν ὁποῖο παρέδωσε καί ὑπόμνησε μέ Ἐπιστολή, συγκεκριμένο σχέδιο ποιμαντικῆς δράσης καί ἱεραποστολῆς.
Ἐγγίζει ἡ συμπλήρωση 2.000 χρόνων ἀπό τήν περιπέτεια ἐκείνη τοῦ Παύλου καί τήν ἐδῶ ἐγκατάσταση τοῦ Τίτου, γεγονότα πού σημάδεψαν καθοριστικά τόν τόπο μας.
Ἐφέτος λοιπόν, στίς 16 Ὀκτωβρίου, οἱ Προκαθημένοι τῶν ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἔχοντες ἐπικεφαλῆς τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο, θά ἐπισκεφθοῦν τά ἱερά μέρη τῆς ἀρχαίας Γόρτυνας καί τῶν Καλῶν Λιμένων, στά πλαίσια ἑνός εὐρυτέρου προσκυνηματικοῦ βηματισμοῦ, στά μέρη πού ἀκτινοβολοῦν διαχρονικά τό ἀστραποβόλο ἐκτύπωμα τῶν ποδῶν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος δισχιλιετίας ἀπό τήν γέννησή του.
Τό γεγονός αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς ἐπισκέψεως ἔχει πολλαπλή σημασία τήν ὁποία ἐπιγραμματικά συνοψίζουμε στά ἑξῆς:
α) Ὑπευθυμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία καλεῖται Ἀποστολική, γιατί ἕλκει τήν προέλευσή της ἀπό τόν Κύριο, τόν πρῶτο καί μέγιστο «Ἀπόστολο» (Γαλ. 4,4 Ἑβρ. 31), ὅτι ἔχει ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τή διαδοχή τῆς ἱερωσύνης μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τῶν Ἐπισκόπων. Στούς Ἀποστόλους, τούς ὁποίους ὁ Κύριος «ἐξελέξατο ἐκ τοῦ κόσμου» ἔδωσε τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά ἀσκοῦν τή λειτουργία πού τούς ἐμπιστεύθηκε.
Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὑπευθυμίζουν μέ τόν ἐρχομό τους τήν ἄμεση ἀναγωγή τῆς θεόσδοτης ἀποστολῆς καί τοῦ χαρισματικοῦ των διακονήματος. Μέ τήν ἐνεργοποίηση τῆς χάριτος πού παρέλαβαν ἀπό τούς Ἀποστόλους, οἰκοδομοῦν τήν Ἐκκλησία καί θεραπεύουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Χωρίς αὐτούς, «Ἐκκλησία οὐ καλεῖται». Κατ̉ ἀπομίμηση, λοιπόν, τῆς προσορμίσεως τοῦ Παύλου στούς Καλούς Λιμένες, εἶναι τά νοητά πλεούμενα πού μᾶς μεταφέρουν στόν εὔδιο λιμένα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τονίζουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καί τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη τῆς ἐμμονῆς ὅλων μας, σ̉ ὅ,τι χαρακτηρίζει τήν σωτηριώδη ἀποστολική συνέχεια.
β) Ὅλη ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἀποστολική. Ὅμως κάποιες κατά τόπους Ἐκκλησίες ἔχουν τό ξεχωριστό προνόμιο, ὅτι τιμήθηκαν ἀπό τά προσωπικά ἴχνη τῆς διαβάσεως τῶν Ἀποστόλων καί δέχθηκαν κατά ἄμεσο τρόπο τόν σπόρο τῆς Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας ἀπό τήν διά ζώσης παρουσία τους καί ἐθεμελιώθηκαν πάνω στό κρηπίδωμα τῆς πνευματοφόρου διδαχῆς τους.
Αὐτό τό προνόμιο τό ἔχει καί ἡ ἁγιοτόκος περιοχή μας, οἱ Ἅγιοι Τόποι τῆς Κρήτης, γι̉ αὐτό καί λέγεται Ἀποστολική, ὄχι μόνο ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς, ἀλλά καί ἐξ ἐπόψεως ἱστορικῆς. Εἴμαστε ἔκγονα Παύλου καί Τίτου. Ἡ χάρις τῆς παρουσίας τους παραμένει καί ἁγιάζει τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, στίς ἀναγεννημένες ψυχές τῶν Ἀποστόλων, διαπορθμεύεται κατά τήν ἁγιοπατερική παράδοση καί στούς τόπους πού βημάτισαν καί διηκόνησαν.
Αὐτή τή μεγάλη καί ἀνεκτίμητη παρακαταθήκη καί Παράδοση, ἐπικυρώνει ἡ παρουσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων.
Μᾶς ἐπιδαψιλεύουν ἀφειδῶς τή χάρη τοῦ Παρακλήτου, στήν ὁποία ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, πρωτοστατικά μετέχουν καί θεοφιλῶς διαχειρίζονται. Ἀναγνωρίζουν τήν Κρήτη ὡς ἰσχυρό ἀποστολικό σκάφος, ἔμφορτο σέ περιεχόμενο ἐνχριστωμένων ὑπάρξεων, πασίδηλο σημεῖο τῶν ὁποίων παραμένει ἡ ἄμεσος ἀποδοχή τοῦ ἐνηχήσαντος ἐδῶ ἀποστολικοῦ λόγου καί ἡ ἐξ αὐτοῦ ἀδιάλειπτη ὕπαρξη πλειάδος Ἁγίων, πού χαρακτηρίζει καταλυτικῶς τό διάβα τῆς μαρτυρικῆς ἱστορίας μας.
Εἶναι, λοιπόν, ἡ ἐπίσκεψη τῶν Προκαθημένων, γεγονός ὑψίστης πνευματικῆς καί ἱστορικῆς σημασίας. Εἶναι γεγονός κορυφαῖο, γιατί συντελούμενο ἀπό τούς κορυφαίους τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναδεικνύει τήν κορυφαία ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων.
Μᾶς καλοῦν οἱ Ὑψηλοί ἐπισκέπτες νά διαφυλάξουμε τήν ἀποστολική παράδοση.
Μᾶς ὑπευνθυμίζουν μέ τόν ἐρχομό τους, ὅτι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ πνευματικοί μαστοί, ἀπό τούς ὁποίους ρουφώντας διαρκῶς τό ἄδολο γάλα τῆς χάριτος, τελειούμεθα φθάνοντες «εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4,13).
Σᾶς καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους νά ὑποδεχθοῦμε στίς 16 Ὀκτωβρίου 2008, τόν Πατέρα καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ. κ. Βαρθολομαῖο καί τούς λοιπούς Πατριάρχες καί Ἀρχηγούς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, σύμφωνα μέ πρόγραμμα πού σύντομα θά σᾶς γνωρίσουμε.
Μέ τήν παροῦσα ἐγκύκλιο θέλουμε νά σᾶς προετοιμάσουμε κατάλληλα, ὥστε ὅλοι μαζί, ὡς ἕνα σῶμα, νά δώσουμε τό παρόν κατά τήν ὑποδοχή καί τόν ἐγκάρδιο χαιρετισμό μας στήν γιά πρώτη φορά, ἱστορία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐπίσκεψη αὐτή.-

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος