Εγκύκλιος για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 2009

Πρός

Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου,

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν, κύρια θέση κατέχει ἡ θαυμάσια Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική ἡ ὁποία διακονεῖ τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό μας.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας διαθέτει Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ καλούς καθηγητές καί ἡ φοίτηση σ᾽ αὐτήν εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.

Φέτος ἡ Σχολή Βυζ. Μουσικῆς θά ἀρχίσει τήν λειτουργία της μέ τήν τέλεση κοινοῦ Ἁγιασμοῦ γιά ὅλα τά τμήματα τῆς Σχολῆς, τούς Καθηγητές καί σπουδαστές της, τήν Κυριακή 11η Ὀκτωβρίου 2009 καί ὥρα 6.00ʹ μ.μ., Ὁ Ἁγιασμός τῆς ἔναρξης θά τελεσθεῖ στήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ – Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Παρακαλοῦμε λοιπόν τούς ἐνδιαφερομένους καί ἰδιαίτερα τά νέα παιδιά, ὅλους ὅσους φοιτοῦν, ἀπό τήν πέμπτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί πάνω νά ἔλθουν, νά φοιτήσουν καί νά μάθουν τήν Ἐκκλησιαστική Μουσική.

Στήν συνάντηση τῆς Κυριακῆς 11ης Ὀκτωβρίου 2009 καί ὥρα 6.00ʹ μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, ὅλοι μποροῦν νά ἐνημερωθοῦν σχετικά, μέ τούς σκοπούς τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς, γιά τά μαθήματα καί γιά τά κατά τόπους τμήματα τῆς Σχολῆς.

Τά τμήματα πού θά λειτουργήσουν στά ὅρια τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας εἶναι τά ἑξῆς:

1ο) Τμῆμα Μοιρῶν, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Μοιρῶν,

 2ο) Τμῆμα Τυμπακίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Τίτου,

3ο) Τμῆμα Ἁγίας Βαρβάρας, στήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ – Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας καί

4ο) Τμῆμα Πύργου Μονοφατσίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης.

Παρακαλοῦμε πολύ, ὅσους ἀκοῦτε τώρα αὐτή τήν εἴδηση νά προτρέψετε, μέ κάθε δυνατό τρόπο, κυρίως τά νέα παιδιά νά φοιτήσουν στήν Σχολή Βυζ. Μουσικῆς.

Πληροφορίες μπορεῖτε νά λάβετε ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.-

Μέ θερμές πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος