Εγκύκλιος για την εκδήλωση λήξης των δραστηριοτήτων των τμημάτων των νεανικών συνάξεων και σχεδίου – αγιογραφίας του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως Ιούνιος 2011

Μοῖρες, 3 Ἰουνίου 2011

Ἀριθμ. Πρωτ. 1166
Ἀριθμ. Διεκπ. 657 Ἀριθμ. Φ. 11

Πρός
Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου,

Μεταξύ τῶν διαφόρων τομέων πού ἡ τοπική Ἐκκλησία ἐνεργοποίησε, εἶναι ὁ τομέας τῶν νεανικῶν συνάξεων καί ὁ τομέας τοῦ σχεδίου – ἁγιογραφίας, τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Παρά τό γεγονός ὅτι δέν ὑπάρχουν ὅλα τά κατάλληλα ἐποπτικά μέσα καί χῶροι καί περιμένοντας τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατασκευῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μετά τήν πρόσφατη ἔνταξή του στό ΕΣΠΑ καί τήν λίαν συντόμως δημοπράτησή του ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, πού θά στεγάσει μέ κάθε σύγχρονο μέσο καί τρόπο ὄχι μόνο τίς παραπάνω δραστηριότητες, ἀλλά καί ἄλλες πού ἀπαιτοῦν οἱ καιροί, πολλοί ἄνθρωποι καί μάλιστα νέα παιδιά συμμετέχουν στούς ἀναφερόμενους τομεῖς.

Οἱ ἄνθρωποι, τά παιδιά καί οἱ νέοι αὐτοί, μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τό παρόν ἐκκλησιαστικό ἔτος, μᾶς ἔδωσαν τήν χαρά δύο ἐκδηλώσεών τους.

Τώρα μέ τήν ἀνακοίνωση αὐτή, σᾶς προσκαλοῦμε στή γιορτή λήξης τῶν δραστηριοτήτων τους, πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 19 Ἰουνίου 2011 καί ὥρα 8 μ. μ., στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.

Παρακαλοῦμε πολύ νά τιμήσετε ὅλοι μέ τήν παρουσία σας τήν ἐκδήλωση αὐτή πού θά γίνει ὅπως εἴπαμε, τήν Κυριακή 19 Ἰουνίου 2011 καί ὥρα 8 μ. μ., στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.

Ἡ παρουσία σας θά ἐνισχύσει καί θά τονώσει τίς προσπάθειες πού καταβάλλουν νέοι ἄνθρωποι καί παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, σέ καιρούς ἀπομόνωσης καί πολὐμορφης μοναξιᾶς.

Ἀκόμα παρακαλοῦμε πολύ νά ἐνημερώσετε τούς οἰκείους καί φίλους σας γιά τήν παραπάνω ἐκδήλωση.

Ἡ γιορτή αὐτή θά συμπεριλαμβάνει ἐνδιαφέρον πρόγραμμα.-

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος