ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

petra1

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 Διά τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων γνωρίζομεν τῇ  ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ ἱερότητι ὅτι ἀνετέθη αὐτῇ ἡ ἐκπροσώπησις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς κατά τάς ὀργανουμένας ὑπό τοῦ Δήμου Τυμπακίου ἐκδηλώσεις, μεταξύ ς’ καί ζ’ τρέχοντος μηνός (βλ. συνημ.).

Βέβαιοι διά τήν προφρόντα ἀνταπόκρισιν ὑμῶν εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ταύτην προτροπήν καί ἀνάθεσιν, εὐχαριστοῦμεν ἀπό τοῦδε καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

, βη’ Σεπτεμβρίου ε’