Δεύτερο Σεπτό ευχαριστήριο Γράμμα της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου μετά την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρώας Κρήτης, ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Μακάριε, χάρις καί ἔλεος τῇ ὑμετέρα πεφιλημένῃ Σεβασμιότητι καί εἰρήνη παρά τοῦ Θεοῦ.

Ἐπικοινωνοῦντες φιλαδέλφως μεθ̉  ὑμῶν ἐπιθυμοῦμεν ἵνα ἐκφράσωμεν τάς ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίας τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά τήν εὐγενικήν ἀποστολήν τῆς ὡραίας ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας ἐκ τῆς προσφάτου παρουσίας ἡμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης.
Φρονοῦμεν ὅτι παρουσία ἁπάντων τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν μεγαλόνησον Κρήτην κατά τόν παρελθόντα μῆναν Ὀκτώβριον ἐ.ἔ. κατέδειξεν πολλαπλῶς τήν πολυσήμαντον συγκυρίαν διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί διά τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ὅπου σεῖς, χάριτι Θεοῦ, διακονεῖτε ἐνζήλως καί ἐν ἀγάπῃ πολλῇ τόν λαόν τοῦ Κυρίου.
Εὐχαριστοῦντες ἐγκαρδίως εὐχόμεθα πᾶν ἀγαθόν παρά τοῦ Ἐπιφανέντος Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τήν ὑψηλήν Πρωθιεραρχίαν ὑμῶν καί ἀσπαζόμεθα τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν φιλήματι ἁγίῳ, παραμένοντες ἀδελφός ἀγαπητός αὐτῆς.

† Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 19ῃ Δεκεμβρίου 2008