ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6.2.2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πληροφορήθηκε γιά τήν ἐπικείμενη καταστροφή χημικῶν ὑλικῶν στή θαλάσσια περιοχή τῆς Μεσογείου, δίπλα στή Μεγαλόνησο Κρήτη, γεγονός πού θά προκαλέσει τεράστια οἰκολογική καταστροφή μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες.
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης διαμαρτύρεται ἔντονα γιά τήν ἔλλειψη ὑπεύθυνης ἐνημέρωσης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Χώρας μας, κυρίως δέ τῶν κατοίκων τῆς Κρήτης, γιά τό ἐν λόγῳ μεγάλο καί σοβαρό θέμα, καί ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀντίθεση Της γιά τό θλιβερό γεγονός αὐτό.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καλεῖ κάθε Ἁρμόδιο καί κάθε ἄλλο Ὑπεύθυνο, ἀλλά καί ὅλους τούς πολίτες τῆς ὄμορφης Χώρας μας, ἰδιαιτέρως δέ τούς κατοίκους τῆς Κρήτης, νά δείξουμε τήν εὐαισθησία πού ἀπαιτεῖται στήν περίσταση καί νά ἀναλογισθοῦμε ὅλοι τό χρέος καί τήν εὐθύνη μας γιά τήν προστασία καί τή διαφύλαξη τοῦ θαλασσίου καί λοιποῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.
Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τίς ἄοκνες καί συνεχεῖς προσπάθειες καί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τή διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τό ὁποῖο μάλιστα ἀπό ἐτῶν καθιέρωσε τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ὁ δέ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προΐσταται στίς πρωτοβουλίες αὐτές καί ἀναλαμβάνει διαρκῶς νέες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιά τήν εὐαισθητοποίηση ὅλων μας, στό κρίσιμο καί ἀνησυχητικό φαινόμενο τῆς καταστροφῆς τῆς Κτίσεως.
Ταυτοχρόνα, ἡ Ἱερά Σύνοδος, τονίζει τήν ἀνάγκη προστασίας ὁποιασδήποτε μορφῆς ζωῆς, καί κυρίως τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τῆς μοναδικότητας αὐτῆς, προτείνει δέ τήν ἀναγκαιότητα ἀναλήψεως πρωτοβουλιῶν καί δράσεων πρός τήν κατεύθυνση αὐτή.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, τέλος, αἰσθάνεται τό χρέος νά ἐκφράσει τήν ἔντονη ἀνησυχία Της γιά τά ἀποτελέσματα τῆς παραπάνω ἐνέργειας καί καλεῖ ὅλους, κυρίως τούς Ὑπεύθυνους καί Ἁρμόδιους γιά τό θέμα τοῦτο, νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων, κατά τρόπο ὑπεύθυνο γιά τόν Τόπο καί τήν Χώρα μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης