Δελτίο τύπου της Εκκλησίας Κρήτης, 23-8-2022.

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ὑπερτριακονταετοῦς ἀγλαοκάρπου Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, τέλεσε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν Τρίτη, 23η Αὐγούστου 2022, στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Φουρφουρᾶ.

Κατά τήν ἐν λόγῳ Θεία Λειτουργία, συλλειτούργησαν ὁ τιμώμενος Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα,  οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

Ἡ κεντρική ἀφιερωματική Ὁμιλία γιά τό γεγονός ἔγινε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερε: «…Σεβασμιώτατε, καλῶς ἐπίσταμαι ὅτι δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε ἱκανός νά ἀποτιμήσω καί ἀξιολογήσω τό ἔργον Σας, ἤ νά εἴπω καλύτερον, τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον συντελεῖται ἐπί μίαν τριακονταετίαν καί πλέον εἰς τόν εὐλογημένον ἐτοῦτον τόπον. Γνωρίζω, ὅμως, ἐπίσης, ὅτι ἀκόμη καί ἐάν σιωπήσω, «οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19, 40) καί θά φανερώσουν τό κεκρυμένον μυστήριον τῆς πίστεως καί τήν χάριν, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τούς «ἐλαχιστοτέρους πάντων τῶν ἁγίων, εὐαγγελίσασθαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν τόν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ, καί φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπό τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ… ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. 3, 8-11), ὡς σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολήν…Ἐμφορούμενος ὑπό ἐνθέου ζήλου ἀλλά καί θείου φόβου καί συστολῆς κοπιάζετε καί δημιουργεῖτε, ὄχι ὡς ὁ ἄνθρωπος τῆς Δεσποτικῆς ἐξουσίας καί αὐθεντίας, ἀλλά ἐφαρμόζων ἐν τῇ πράξει τό Κυριακόν λόγιον: «ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καί ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. 22, 26). Ζητήσατε ἀπό τήν πρώτην ὥραν τόν ἄνθρωπον καί τήν ψυχήν του, ἐπειδή εἴχατε ἀνεύρει ἤδη Ἐσεῖς τόν Θεόν καί εἴχατε ἑτοιμάσει καταλλήλως ἑαυτόν διά νά Τόν κηρύξετε εἰς τόν ἄνθρωπον. Ὁ βίος Σας ὅλος ἀποτελεῖ συνέπειαν καί ταυτότηταν θεωρίας καί πράξεως, θεολογίας καί θεοπραξίας, κηρύγματος καί θυσίας, λόγου καί ἔργων, εὐαγγελικῆς διδασκαλίας καί κενωτικῆς προσφορᾶς μέ διάθεσιν ἀνακαινιστικῆς δημιουργίας. Ἐπισκεφθήκατε, κατ᾿ επανάληψιν καί μή φειδώμενος κόπου καί μόχου, ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον τάς Ἐνορίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς Σας, τούς κεντρικούς Ναούς καί τά ἐξωκκλήσια. Λειτουργεῖτε, κηρύττετε τόν θεῖον Λόγον· μετέχετε εἰς τό πένθος καί τήν χαράν τοῦ λαοῦ Σας· εἰσέρχεσθε οὔχί μόνον εἰς τάς οἰκίας του, ἀλλά κυρίως εἰς τάς καρδίας των· γεύεσεθε τήν φιλοξενίαν τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ των πρός τό πρόσωπόν Σας· παραμυθεῖτε, ἐκάματε τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τους προσευχή καί θέμα ἐδικό Σας, ἐναποθέτοντάς το εἰς τάς χεῖρας τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ, δι᾿ ἐντονωτάτης προσευχῆς. Μέ τήν λαχοῦσαν Ἐπαρχίαν Σας ζεῖτε ταυτισμένος, εἰς μίαν ἀντίδοσιν ὑπομονετικῆς φροντίδος. Πηγή διδασκαλίας εἰς ὅσους Σᾶς προσεγγίζουν ἡ σεμνή καί ταπεινή, ἀθόρυβος παρουσία Σας, καθώς τό ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης τό ζεῖτε ὄχι ὡς ἡγετικόν ἀξίωμα τρυφῆς καί δόξης ἀλλ᾿ ὡς ἀξίωμα εὐθύνης καί διακονίας, λειτουργώντας τό «αὐθεντικῶς οὐδέ ἐξουσιαστικῶς», ἀλλά κυρίως «ἀδελφικῶς καί ἀγαπητικῶς» (Θεοδώρου Στουδίτου, Μεγάλη Κατήχησις 34,78)».

Ἐπιπροσθέτως ὁ ὁμιλῶν ἀναφέρθηκε καί στό πολυσέβαστο πρώην Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, σημειώνοντας: «….Ἐπιτρέψατέ μου πρίν κατακλείσω τόν πτωχόν μου αὐτόν λόγον πρός τό Σεπτόν  Πρόσωπόν Σας, καθώς σήμερον ἄγει τά Ὀνομαστήριά του καί ὁ πολυσέβαστος Γέροντας πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ πολιός καί πανσέβαστος αὐτός Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὑποκλίνεται σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, -ἐπιτρέψατέ μου, ἐπαναλαμβάνω- νά μνημονεύσω, μετά ἀπείρου σεβασμοῦ καί συστολῆς πολλῆς τοῦ τιμίου Ὀνόματός του. Καί τοῦτο διότι μετά πλήρους βεβαιότητος φρονῶ ὅτι ἡ φωτεινή καί ἀδαμάντινος, ἁγία βιωτή του, τό ἀσκητικόν του φρόνημα, ἡ συνεχής λειτουργική ζωή του, τό χριστομίμητον ἦθος του, ἡ ἀγάπη του διά τήν νεότητα, ἡ στοργή του διά τό γῆρας, ἡ πατρική του μέριμνα διά κάθε ἐμπερίστατον ἀδελφόν, ἡ ἀνεκτικότης του, ἡ ὑπομονή καί καρτερικότης του, ἡ εὔλαλος σιωπή του, ἡ παροιμιώδης ἀφιλοχριματία του, ἡ ἔως ἐσχάτων φιλανθρωπία του, ἐλάχιστα ἐκ τῶν πολλῶν χαρισμάτων τῆς φωτεινῆς προσωπικότητός Του, ἀποτελοῦν βαρύτιμον κληρονομίαν καί ἱεράν παρακαταθήκην διά πάντας ἡμᾶς, τούς ἐπιγενομένους».

Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη τό Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τήν χαρμόσυνη ἐπέτειο, ἀκριβές ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου ἀκολουθεῖ:

«Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ἐφρόντισεν ἐπιμελῶς διά τήν στελέχωσιν τῆς θεοτηρήτου αὐτοῦ Ἐπαρχίας μέ νέους, εὐσεβεῖς καί δυναμικούς κληρικούς, ἀνέπτυξεν ἀξιόλογον ποιμαντικήν δρᾶσιν, καί κατώρθωσε, μέ τήν πνευματικότητα, τήν στοργήν καί τό προσωπικόν του παράδειγμα, νά προσεγγίσῃ τήν νέαν γενεάν καί νά ἐμπνεύσῃ εἰς αὐτήν τόν «ἄριστον πόθον» τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωῆς καί τήν ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν.

Ἡ εὐλογημένη ἐπισκοπική διακονία τοῦ τιμιωτάτου ἀδελφοῦ εἶναι τό ἀποκορύφωμα μιᾶς μακρᾶς πορείας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ὅπου καί ἄν ὑπηρέτησεν, ὑπῆρξε γνήσιος ἐκπρόσωπος καί ἐκφραστής μιᾶς διακονικῆς ἱερωσύνης. Ὡς μοναχός καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς καί ὡς θεολόγος καθηγητής καί Διευθυντής εἰς σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἔδωκε φιλόθεον καί φιλάνθρωπον καλήν μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ, ἐν ἀπολύτῳ πιστότητι πρός τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί μέ ἀγάπην πρός τόν ἄνθρωπον. Ὁ ἅγιος Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ἀνταπεκρίθη εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Θεοῦ, μέ ταπείνωσιν καί ποιμαντικήν με εὐαισθησίαν, φορεύς καί συνεχιστής πολυτίμων παραδόσεων τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Κρήτης. Τόν συγχαίρομεν καί τόν εὐχαριστοῦμεν διά τό πολυσχιδές ἔργον του καί τήν προσφοράν του εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξέφρασε τά αἰσθήματα τοῦ βαθύτατου σεβασμοῦ, τῆς τιμῆς καί τῆς ἀγάπης ὅλων στό Πρόσωπο τοῦ τετιμημένου Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί μαζί μέ τίς Συνοδικές εὐχαριστίες ἐπέδωσε στόν ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖο, εἰδικό Συνοδικό Πάπυρο «ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ» ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος προσέφερε, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἕνα ἐγκόλπιο στόν πολυσέβαστο ἅγιο Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, ὡς ἀναμνηστικό δῶρο τῆς ἐπετειακῆς συμπληρώσεως τριάκοντα καί πλέον ἐτῶν ἀγλαοκάρπου Ποιμαντορίας.

Ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν, μέ βαθεία τιμή, ἀπηύθυναν χαιρετισμό στούς παρισταμένους καί εὐχαρίστησαν εὐγνωμόνως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, γιά τά πολλά ἔτη τῆς καλλικάρπου καί φωτεινῆς Ἀρχιερατίας του, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιονῆ, οἱ Δήμαρχοι Ἀμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός καί Ἁγίου Βασιλείου κ. Ἰωάννης Ταταράκης, ἡ Ἀντιδήμαρχος Ρεθύμνης κ. Θεοπίστη Μπιρλιράκη, ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Κρήτης κ. Κωνσταντῖνος Δανδουλάκης.

Παρέστησαν ἐκπρόσωποι Φορέων καί Ἀρχῶν, ὁ Φρούραρχος Ρεθύμνου κ. Κ. Ζαφείρης, ὁ πρ. καί ὁ νέος Διοικητής τῆς 699 ΠΑΠ κ. Ἐ. Καρτσάκης καί κ. Μ. Στεφανάκης, ὁ Λιμενάρχης Ρεθύμνου κ. Κ. Καστρινάκης, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ρεθύμνου κ. Ἀ. Πρωτοπαπαδάκης, Ἐκπρόσωπος τῆς Διεύθυνσης Ἀστυνομίας Ρεθύμνου κ. Σ. Σταυρουλάκης, Ἐκπρόσωπος Σχολῆς Ἀστυφυλάκων Ρεθύμνου κ. Ν. Τζανακάκης, ὁ Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου κ. Γ. Μπαλάσης, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικού Τμήματος Ἀμαρίου κ. Ἰ. Παπαδομιχελάκης, Ἐκπρόσωπος Τάγματος Ἐθνοφυλακής κ. Γ. Σφυναρόλης, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Λιμενικοῦ Σταθμοῦ Ἁγίας Γαλήνης κ. Ἀ. Σαραντουλάκης, ὁ Πρόεδρος Κρητῶν Αὐστραλίας-Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀ. Τσουρδαλάκης, ὁ Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐντιμολ. κ. Κ. Ζορμπᾶς, Ἄρχων Ἱερομνήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέλη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πλῆθος λαοῦ, πού προσήλθαν γιά τό γεγονός.

Τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος μέ συγκίνηση εὐχαρίστησε γιά τήν γενομένη τιμή, εὐχήθηκε σέ ὅλους τά βέλτιστα καί δέχτηκε τά σεβάσματα καί τίς ἑόρτιες ἐγκάρδιες εὐχές ὅλων «πρός ἐπί μήκιστον συνέχισιν τῆς θεαρέστου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καί μαρτυρίας ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ» (Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα, 23-8-2022).