Αποκάλυψη επιγραφών, την 28η Οκτωβρίου 2019, έξω από τον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου που αφορούν καταστροφές επι Οθωμανικής και Γερμανικής Κατοχής.

Μετά τη Θ. Λειτουργία και τη Δοξολογία στον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έξω από τον εν λόγω Ι. Ναό τελέσθηκε Τρισάγιο για όσους θυσιάσθηκαν στην περιοχή του Τυμπακίου κατά την Οθωμανική και Γερμανική Κατοχή και αποκάλυψη επιγραφών εις μνήμην τους, στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, με στοιχεία καταστροφών στο Τυμπάκι κατά την Οθωμανική και Γερμανική Κατοχή.

Το κείμενο της επιγραφής που αφορά την Οθωμανική κατοχή αναφέρει:

Ἀπό ἔκθεση ὠμοτήτων καταστροφῶν κατά τήν Ὀθωμανική Κατοχή 28/9/1866 στό Τυμπάκι
«Ὀγδοήκοντα οἰκίας ἔκαυσαν, ὁ στρατός διαμείνας ἐκεῖ ἐπί πέντε μῆνας ἔπραξε τά αἴσχιστα, διετάχθη νά κατοικῇ μέ τάς ὑποτεταγμένας οἰκογενείας αἵτινες θέλουσαι νά ἀπέλθωσιν ἐμποδίζονται. Τό θυγάτριον τοῦ Γεωργίου Φανουργάκη δεκαετές διεφθάρη παρ᾽ αὐτῶν καί ἀπέθανε. Τήν ἐκκλησίαν Ἅγιος Τίτος βεβηλώσαντες κατεσύντριψαν τάς εἰκόνας, τάς ὁποίας ἔπειτα ὑπεχρέωσεν ὁ Ρεσίτης καί ἠγόρασαν διά 1200 γρόσια. Τά ἐρείπια δέ αὐτῆς μεταποίησαν εἰς σταύλους ἀλόγων καί μαγηρεῖα. Τάς ἐκκλησίας ˝ Ἅγιον Πνεῦμα˝ ˝Ζωοδόχος Πηγή˝ ˝ Ἅγιος Νικόλαος˝ βεβηλώσαντες ἔκαυσαν, τάς δέ εἰκόνας, τέμπλα καί πολυελαίους μετεκόμισαν εἰς Ἡράκλειον καί ἐπώλησαν. Τάς οἰκίας ἅς δέν ἔκαυσαν ἐξεστέγιασαν, τά δέ ξύλα ἔκαυσαν, 2 χιλ. ἐλαιόδενδρα ἔκαυσαν. Φονευθέντες ὁ Μιχαήλ Μαράκης 28 Σεπτεμβρίου/66 ὀρφ. 5, ὁ Κωνστ. Ζυγιράκης 28 Σεπτεμβρίου/66 ὀρφ. 1». (ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τ. Η΄)
Ἡ παροῦσα πλάκα ἀποκαλύφθηκε, εἰς μνήμην τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου τούτου πού θυσιάστηκαν καί ἔπαθαν ἀπό τούς κατακτητές ὀθωμανούς, μέ τήν πρόνοια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί μέ δαπάνες τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου στίς 28/10/2019.

From a report on atrocities and damage caused during the Ottoman Occupation in Tymbaki, 28 September 1866
«They burned 80 houses. The army, remaining there for five months, behaved abominably and was ordered to lodge with the subjugated families, who were prevented from leaving. The ten-year-old daughter of George Fanourakis was ravished by them and died. They desecrated the church of St Titus, destroying the icons, which Reshid Pasha afterwards obliged them to purchase for 1,200 grossi. They converted the ruins of the church into stables and kitchens. They desecrated and burned the churches of the ˝Holy Spirit˝, ˝Zoodochos Pege˝ and ˝St Nicholas˝, removing the icons, icon screens and chandeliers to Heraklion for sale. They removed the roofs from the houses they did not burn, they burned the wood, they burned 2,000 olive trees. Michael Marakis was murdered on 28 September 1866, leaving five orphans, and Konstantinos Zygirakis on 28 September 1866, leaving one orphan». (Cretan Chronicles, vol. VIII)
This plaque in memory of the people of this parish who sacrificed their lives and suffered at the hands of the Ottoman invaders was unveiled on 28 October 2019 under the auspices of His Eminence Bishop Makarios of Gortys and Arcadia, at the expense of the Parish of St Titus, Tymbaki.

Aus dem Bericht der grausamen Zerstörungen während der Osmanischen Herrschaft am 28.09.1866 in Timpaki
«Achtzig Häuser wurden verbrannt,  die Armee die dort fünf Monate lang verblieb, hat Schandtaten durchgeführt, sie wurde befehlt in den Häusern zusammen mit den eroberten Familien zu wohnen und diejenigen die flüchten wollten, wurden verhindert. Die zehnjährige Tochter von Georgios Fanourgakis wurde von den Männern geschändet und starb. Die Heiligen Ikonen der Kirche Agios Titos wurden geschändet, die danach mit Drohungen von Resitis für 1200 Groschen verkauft wurden. Die Trümmer der Kirche wurden in Pferdeställe und Küchen umgewandelt. Die Kirchen des Heiligen Geistes ˝Agio Pnevma˝, ˝Zoodochos Pigi˝, ˝Agios Nikolaos˝ wurden geschändet und niedergebrannt, die Heiligen Ikonen, Tempel und Kronleuchter, wurden nach Heraklion befördert und dort verkauft. Die Dächer der Häuser die nicht niedergebrannt wurden, wurden abgerissen, das Holz verbrannt, zweitausend Olivenbäume wurden verbrannt. Ermordete: Michail Marakis, 28 Jahre alt, 28 September ´66, 5 Waisenkinder, Konstantinos Zygirakis, 28. September ´66, 1 Waisenkind». (KRITIKA CHRONIKA, 8. Band)
Diese Gedenktafel wurde vom hochwürdigen Metropolit von Gortini und Arkadia Herrn Makarios, mit Ausgaben der Kirchengemeinde Agios Titos in Timpaki, in Gedenken der Menschen dieses Ortes am 28.10.2019 enthüllt.

Το κείμενο της επιγραφής που αφορά τη Γερμανική κατοχή αναφέρει:

Ἐκκλησιαστικές καταστροφές κατά τή Γερμανική Κατοχή στήν Ἐνορία Ἁγίου Τίτου Τυμπακίου
«Ἡ ἐνορία αὕτη ἀπαριθμοῦσα περί τούς 2000 ἐνορίτας κατεστράφη τελείως καί ἡ περιοχή αὐτῆς ἐχρησιμοποιήθη ὡς ἀεροδρόμιον ἐπί 4 συνεχῆ ἔτη… ἡ ἐνορία ἐξεκκενώθη τελείως καί κατερειπώθησαν αἱ οἰκίαι… οἱ κάτοικοι Τυμπακίου, ἀδυνατοῦσι ἐπί τοῦ παρόντος, νά ἀντιμετωπίσωσι τάς ἀπαραιτήτους ἀνάγκας τῆς ζωῆς, λόγῳ τῶν ἀνεκτιμήτων καταστροφῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν… ἐκ βομβαρδισμῶν καί τῆς ἀνατινάξεως τῶν οἰκιῶν τῆς κωμοπόλεως ταύτης, ἐκκενωθείσης ὑπό τῶν Γερμανῶν, μικρόν μετά τήν κατάληψιν τῆς Κρήτης ὑπ᾽ αὐτῶν…
ὁ Ἱερός Ναός (Ἁγ. Τίτου) ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς κινηματοθέατρον… ἀφήρεσαν ἀπό τήν μεγάλην Ἐκκλησίαν 45.000 ὁκάδες ἀσβέστου σουρωτοῦ, 168 σάκους τσιμέντου καί εἵκοσι κυβικά ξυλείας καί ὅσα ἔπιπλα ὑπῆρχον εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἤτοι Ντολάπες, Ἐκκλησιαστικά καί Ἱερά Σκεύη… κατεστράφη τμῆμα τοῦ σφαιρικοῦ καί κυλινδρικοῦ θόλου… κατεστράφησαν τά πλεῖστα τῶν κουφωμάτων… κατέπεσεν τμῆμα τοῦ κωδωνοστασίου καί κατεστράφησαν οἱ κώδωνες… ὑπέστη φθοράς τό ἐπίχρισμα καί τά ἱερά… κατά τούς ἀλλεπαλλήλους βομβαρδισμούς ὁ Ἱ. Ναός ὑπέστη ζημίας… ἐπίσης κατά τούς βομβαρδισμούς κατεστράφησαν τά οἰκήματα τοῦ Ἱ. Ναοῦ… κατεδάφησις τελεία Νεκροταφείου… ἔκοψαν καί ἀφήρπασαν 100 κυπαρίσσους… καθυστέρησις καλλιεργείας ἀκινήτων ἀγρῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἀπό 4 ἔτη… ἐβεβήλωσαν καί ἐξεθρόνησον τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς ἐνορίας… ἀφήρπασον δύο Κώδωνας… κατέστρεψαν ἕν Ἀλεξικέραυνον… ἀφήρπασον τούς εἰς τούς Τρούλους τοῦ Ἱ. Ναοῦ Σιδηρένιους Σταυρούς… εἶναι ἀδύνατον νά χρησιμοποιηθῇ ὁ Ἱερός οὗτος Ναός…
καταστροφή καί δίωσις ἕξ  Ἐξωκκλησίων… τόν Ἅγ. Γεώργιον ἐν τῷ Νεκροταφείῳ, κατεδαφίσθη ἡ Ἐκκλησία, τό περιτοίχισμα τοῦ Νεκροταφείου καί τά μνημεῖα… τόν Ἅγ. Ἰωάννην ἐν τῷ συνοικισμῷ Κοκκίνου Πύργου, κατεδαφίσθη ἐκ θεμελίων… τό ἐξωκλήσιον Ἅγ. Νικόλαος εἰς θέσιν «Ἀμπαδιά» κατεδαφίσθη ἐκ θεμελίων… τήν Ζωοδόχον Πηγήν εἰς θέσιν Πυργιώτισσα κατεδαφίσθη ἐκ θεμελίων… τό ἐξωκλήσιον Ἀπ. Πέτρος εἰς θέσιν Ἀργουλίδα κατεδαφίσθη ἐκ θεμελίων… τό Παρεκκλήσιον ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου  κατεδαφίσθη ἐκ θεμελίων…».
Μικρές φράσεις ἀπό ἔγγραφα ἐπισήμων καταγραφῶν ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν, ἐτῶν 1945 – 1946, πού προκάλεσαν τά γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς τῆς Κρήτης, εὑρισκόμενα στό ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Ἡ παροῦσα πλάκα ἀποκαλύφθηκε, εἰς μνήμην τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου τούτου πού θυσιάστηκαν καί ἔπαθαν ἀπό τούς κατακτητές ναζιστές Γερμανούς, μέ τήν πρόνοια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί μέ δαπάνες τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου στίς 28/10/2019.

Damage caused to churches in the Parish of St Titus, Tymbaki during the German Occupation
«This parish, numbering around 2,000 parishioners, was completely destroyed and the area used as an airfield continuously for four years… the parish was completely evacuated and the houses lay in ruins… the inhabitants of Tymbaki, unable for the present to obtain the basic necessities of life, due to the untold destruction they have suffered… due to bombing and the blowing up of the houses of this small town, which was evacuated by the Germans shortly after their occupation of Crete…
the Church (of St Titus) was used as a cinema… they removed from the great Church 57.6 tonnes of slaked lime, 168 sacks of cement and 20 cubic metres of wood and all the furniture in the Church, i.e. cupboards, ecclesiastical and sacred vessels… part of the spherical dome and barrel vault was destroyed… most of the door and window frames were destroyed… part of the belfry collapsed and the bells were destroyed… the plasterwork and sanctuary were damaged… the Church was damaged in the constant bombing… the outbuildings of the Church were also destroyed in the bombing… the Cemetery was completely demolished… they cut down and removed 100 cypresses… the fields belonging to the Church lay untilled for four years… they desecrated the parish Cathedral and stripped its of its status as an Episcopal See… looted two bells… destroyed a lightning-rod… looted the iron crosses on the domes… this Church cannot possibly be used…
destruction and plundering of six chapels… The chapel of St George in the Cemetery, the Cemetery wall and the monuments were demolished… the chapel of St John in the village of Kokkinos Pyrgos was razed to the ground… the chapel of St Nicholas at «Ambadia» was razed to the ground… the church of the Virgin Zoodochos Pege (Fount of Life) at Pyrgiotissa was razed to the ground… the chapel of St Peter the Apostle at Argoulida was razed to the ground… the chapel of the Birth of the Virgin was razed to the ground…».
Brief phrases from official records of damage caused to churches by the German forces of occupation on Crete, drawn up in 1945–1946, in the archive of the Holy Metropolis of Gortys and Arcadia.
This plaque in memory of the people of this parish who sacrificed their lives and suffered at the hands of the German Nazi invaders was unveiled on 28 October 2019 under the auspices of His Eminence Bishop Makarios of Gortys and Arcadia, at the expense of the Parish of St Titus, Tymbaki.

Zerstörungen von Kirchen während der deutschen Besetzung in der Kirchengemeinde von Agios Titos in Timpaki
«Diese Kirchengemeinde die etwa 2000 Gemeindemitglieder zählte, wurde vollständig zerstört und diese Region wurde für 4 ununterbrochene Jahre als Flughafen benutzt… die Kirchengemeinde wurde vollkommen evakuiert und die Häuser verwüstet… die Einwohner von Timpaki, sind zur Zeit nicht in der Lage die täglichen Notwendigkeiten, wegen der unschätzbaren Katastrophen die Ihnen zugefügt wurden, zu bewältigen… wegen der Bombardierungen und Sprengungen der Häuser dieser kleinen Stadt, die von den Deutschen evakuiert wurde, haben nur wenige davon nach der Wiedereroberung Kretas überlebt…
Die Heilige Kirche (Agios Titos) wurde als Filmtheater benutzt… von der großen Kirche wurden 45.000 Pfunde Baukalk, 168 Zementsäcke und zwanzig Kubikmeter Holz, sowie alle Möbel, die sich in der Kirche befanden, nämlich Schränke, kirchliche und sakrale Gefäße entnommen… ein Teil der sphärischen und zylindrischen Kuppel wurde zerstört… unzählige Türen und Fenster wurden zerstört… ein Teil des Glockenturms ist abgestürzt und die Glocken wurden zerstört… die Fassade und die Heiligtümer wurden beschädigt… während der aufeinanderfolgenden Bombardierungen wurde die Heilige Kirche beschädigt… während der Bombardierungen wurden ebenfalls Wohnräume der Heiligen Kirche zerstört… vollkommene Demolierung des Friedhofes… es wurden 100 Zypressen gefällt und geraubt… verspätete Bebauung des Kirchenlandes für 4 Jahre… die Kathedrale der Kirchengemeinde wurde geschändet und entmachtet… die zwei Glocken wurden geraubt… ein Blitzableiter wurde zerstört… die Metallkreuze die sich in den Kuppeln der Heiligen Kirche befanden, wurden geraubt… es ist unmöglich dass diese Heilige Kirche benutzt werden kann…
Zerstörung und Verdrängung aus den Kapellen… Heiliger Georgios im Friedhof, die Kirche, die Friedhofmauer und die Gräber wurden abgerissen… Heiliger Ioannis im Wohnbezirk Kokkinos Pyrgos wurde komplett abgerissen… die Kapelle des Heiligen Nikolaos im Ort «Ampadia» wurde komplett abgerissen… Zoodochos Pigi im Ort Pyrgiotissa wurde komplett abgerissen… die Kapelle des Heiligen Petrus im Ort Argoulida wurde komplett abgerissen… die Kapelle der Geburt der Heiligen Gottesmutter wurde komplett abgerissen…».
Kleine Sätze aus Dokumenten offizieller Niederschriften kirchlicher Zerstörungen, der Jahre 1945 – 1946, die deutsche Truppen während der Besatzung von Kreta verursacht haben, befinden sich im Archiv der Heiligen Metropole von Gortini und Arkadia.
Diese Gedenktafel wurde vom hochwürdigen Metropolit von Gortini und Arkadia Herrn Makarios, mit Ausgaben der Kirchengemeinde Agios Titos in Timpaki, in Gedenken der Menschen dieses Ortes am 28.10.2019 enthüllt.