ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 30.4.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς ἔκτακτον σύσκεψιν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ἐν Ἡρακλείῳ σήμερον, 30ην Ἀπριλίου 2013 καί ὥραν 12.00 μεσημβρινήν,
α) ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ μετά τῶν δικαίων καί τῶν ἁγίων,
β) ὥρισεν, ὅπως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου, ὅπου θά γίνη καί ἡ ταφή, τήν Μεγάλην Πέμπτην, 2αν Μαΐου ἐ.ἔ. καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν. Πρό τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, καί
γ) ἀπεφάσισεν, ὅπως τό μέν πένθος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης φέρῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, τόν δέ ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 30ῃ Ἀπριλίου 2013
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης