ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 22.7.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή ὅσα συζητοῦνται καί προτείνεται νά νομοθετηθοῦν αὐτές τίς ἡμέρες σχετικά μέ τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ ἐδῶ καί 17 αἰῶνες, ἀπό τό ἔτος 321 μ.Χ., ἐπανέρχεται σέ παλαιότερη Ἀπόφασή της καί ἐκφράζει γιά μιά ἀκόμα φορά τήν ἔντονη ἀντίθεσή της στά προτεινόμενα γιά τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος πιστεύει στήν ἀξία τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, τήν ὁποία ἔχει σεβασθεῖ τό Γένος μας σέ ὁλόκληρη τήν πορεία του. Ἡ ἀργία αὐτή ἀδιαμφισβήτητα ἀποτελεῖ οὐσιαστικό συνειδητό νομοθέτημα καί ἐργασιακό προνόμιο, τό ὁποῖο κατακτήθηκε μέ πολλούς ἀγῶνες καί θυσίες. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὡς ἡμέρας καταπαύσεως τῶν ἐργασιῶν, ἀποτελεῖ καί ἐκφράζει αὐτό πού εἴμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί τυχόν κατάργησή της δημιουργεῖ ἐπιπλέον δυσλειτουργία, ἰδιαιτέρως στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει καθοριστικά τή συνοχή τῆς Κοινωνίας, τήν ὁποία ἔχομε μεγάλη ἀνάγκη, στούς χαλεπούς καί κρίσιμους σημερινούς καιρούς μας.
Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου ἐκφράζουν τήν διαμαρτυρία τους πρός κάθε ἁρμόδιο καί ἀπευθύνουν ὁλόθυμη ἔκκληση γιά τήν ἀνάγκη σεβασμοῦ καί διατήρησης τῆς θεσμοθετημένης ἀργίας τῆς Κυριακῆς, γιά λόγους ἐκκλησιαστικούς, κοινωνικούς καί ἐργασιακούς. Ἡ πιθανολογούμενη κατάργηση αὐτῆς τῆς ἀργίας ὑποβαθμίζει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἀποπροσανατολίζει τόσον τήν ἀξία τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, ὅσο καί τή σημασία τῆς κοινωνίας καί ἐπικοινωνίας τῶν προσώπων μέσα στήν οἰκογένεια. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἀποτελεῖ στίς ἡμέρες μας, στίς ὁποῖες πολλά ἀποδομοῦνται καί μεταβάλλονται ἀνησυχητικά, ἕνα ὁρόσημο, ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς, ἕνα κρίκο ἑνότητας, συνοχῆς καί δυνάμεως τοῦ Λαοῦ μας.
Τέλος, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τονίζεται ἐμφαντικά πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ὁ μοναδικός χαρακτήρας τῆς Κυριακάτικης ἀργίας, μέ τήν πολλαπλή σημασία, ἀξία καί σημασιολογία του, δέν πρέπει νά παρασαλευθεῖ γιά κανένα ἀπολύτως λόγο. Μιά ἀντίθετη ἀπόφαση θά δώσει ἕνα ἀκόμη ἰσχυρό πλῆγμα στόν πολύπαθο καί δοκιμαζόμενο λαό μας, ὁ ὁποῖος δέν ἀντέχει ἄλλες πιέσεις καί ταλαιπωρίες.

Ἡράκλειον, 22 Ἰουλίου 2013
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης