ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 18.1.2011

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 18 Ἰανουαρίου 2011 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτατη συνεδρία.
Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς συνεδρίας αὐτῆς, συζητήθηκε τό θέμα τῶν συνεχῶς αὐξανομένων προβλημάτων τῶν κοινωνικά ἀδύνατων συνανθρώπων μας, τῶν πτωχῶν, τῶν νέοπτωχων, ἀλλά καί τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Μεγαλόνησο.
Ἰδιαιτέρως, στή δύσκολη οἰκονομική σημερινή συγκυρία, διαπιστώθηκεν ἡ ἀνάγκη μεγαλύτερης δραστηροποίησης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια Κρήτης, τούς Δήμους, τούς λοιπούς Φορεῖς, ἀλλά καί μέ τούς ἔχοντες καί κατέχοντες συνανθρώπους μας, προκειμένου νά συνεχισθοῦν καί νά αὐξηθοῦν οἱ δραστηριότητες τῶν Κληρικῶν μας γιά τή διανομή γευμάτων, φαρμάκων, ρουχισμοῦ καί ἄλλων ἀπαραιτήτων ἀγαθῶν, ἀπό τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, τούς Φιλανθρωπικούς Ὀργανισμούς καί τά Ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη ἐκτός ἀπό τήν λατρευτική καί τήν κοινωνική διακονία τῶν Ἱερέων στίς Ἐνορίες τῶν πόλεων καί τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης ὑπαίθρου τῆς Κρήτης, κατανοεῖ ὅμως καί τήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν καί τίς δυσκολίες, τίς ὁποῖες διέρχεται σήμερα ἡ Χώρα μας, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
Γιά τό λόγον αὐτόν, κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ παρουσία καί ἡ δράση, ἔστω καί μειωμένου ἀριθμοῦ, Κληρικῶν γιά τήν κάλυψη τῶν ὑφισταμένων λειτουργικῶν, ποιμαντικῶν καί φιλανθρωπικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε νά ἀποστείλει ἔγγραφο πρός τόν κ. Ἰωάννη Ραγκούση, Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης τό ὁποῖο κοινοποιεῖ στούς κ.κ. Ὑφυπουργούς, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Κρήτη, καί στούς κ.κ. Βουλευτές τῆς Μεγαλονήσου, καί νά παρακαλεῖ γιά τήν στήριξή τους νά ὑπάρχουν οἱ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι θά δραστηριοποιηθοῦν.
Μέ τό ἔγγραφο αὐτό ζητεῖ τόν διορισμό τοῦ ἐλάχιστου μειωμένου ἀριθμοῦ τῶν τριανταπέντε (35) νέων Κληρικῶν γιά τό ἔτος 2011, προκειμένου νά διακονήσουν τίς λειτουργικές, ποιμαντικές καί κοινωνικές ἀνάγκες τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κάτω ἀπό τίς δύσκολες σημερινές συνθῆκες.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.