ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 17.10.2011

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στό Ἡράκλειο σέ Τακτική Συνεδρία, τήν 17η Ὀκτωβρίου 2011 ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
Ὡς Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζομε τόν ἔντονο προβληματισμό καί τή μεγάλη ἀγωνία μας γιά τά αὐξανόμενα προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά οἱ ἄνθρωποί μας, γνωρίζομε δέ στόν εὐσεβῆ λαό μας, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο, τό ὁποῖον ἤδη ὑλοποιεῖται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Κρήτης καί στίς περισσότερες Ἐνορίες, μέ τή μέριμνα καί τήν φροντίδα τῶν κατά τόπους Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐντείνεται καί ἐπαυξάνεται, προκειμένου νά ἀνακουφισθοῦν, κατά τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ, οἱ ἀνάγκες τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ μας.
Προσεχῶς, μάλιστα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἐκδώσει Δελτίο Τύπου, στό ὁποῖο θά ἀναφέρονται ἀναλυτικά οἱ παγκρήτιες ἐκκλησιαστικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν, ἡ προσφορά τους στό πολυσυζητημένο θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί ἡ καταβολή τῆς νόμιμης φορολογίας πρός τή Χώρα μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε συμπορευόταν μέ τό λαό, πάντοτε ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι Μητέρα τῶν ἀνθρώπων, θά ἀναζητεῖ δέ τρόπους καί δυνατότητες νά προσφέρει ἐλπίδα, ἐνδυνάμωση ψυχῆς, βοήθεια, ἀνάπαυση καί διέξοδο στά πολλά σημερινά ἀδιέξοδα, τά ὁποῖα ἀπειλοῦν τήν ἀνθρώπινη ζωή καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ τόπου μας.
Ἔτσι καί τώρα, δέν ἀγνοοῦμε τήν δεινή κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει πολλοί ἀδελφοί μας, δέν ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτήν, ἀλλά συμπαραστεκόμαστε σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους ἠθικά καί ὑλικά χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια καί σκοπιμότητα.
Ταυτόχρονα, ὡς Ἱερά Σύνοδος, ἐπιθυμοῦμε νά διατρανώσουμε τό μήνυμα ὅτι ὅλοι μαζί εἶναι ἀπαραίτητο νά συνταχθοῦμε καί νά ἑνωθοῦμε γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως αὐτῆς καί τήν γρήγορη ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν μέ ἑνότητα, σύμπνοια, δύναμη καί ἐλπίδα στό Θεό. Νά ἀναζητήσουμε στήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον καί τόν συνάνθρωπό μας, τόν κατεξοχήν τρόπο ὕπαρξης καί ζωῆς καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τόν στόχο καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας. Νά ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς καί νά ἀναζητήσουμε πρότυπα νέας ζωῆς καί κοινωνίας στίς πατρογονικές ρίζες μας.
Ἡ πίστη μας στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη καί τό χρέος μας πρός τήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, θά μᾶς ἐπαναφέρουν στόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθεια, ὥστε γιά μιά ἀκόμη φορά νά ξεπεράσουμε τή σημερινή δύσκολη κατάσταση καί νά ἐλπίσουμε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, τέλος, δέχθηκε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καθώς καί τά Μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τους, ἄκουσε δέ μέ προσοχή, ἀγάπη καί πολλή κατανόηση τίς θέσεις, τούς προβληματισμούς καί τίς ἀγωνίες τους καί ἀνταλλάχθηκαν μεταξύ μας χρήσιμες ἀπόψεις.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης