ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 18.12.2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μετά ἀπό αἰτήματα πολλῶν ἐτῶν γιά τή ρύθμιση καί ἐπίλυση σημαντικῶν θεμάτων πού ἀφοροῦν στή λειτουργία καί στήν ταυτότητά της, ἀνακοινώνει μέ ἰδιαίτερη χαρά ὅτι ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ψήφισε στίς 27 Νοεμβρίου 2014 τό Νόμο 4310/2014, πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 258/τ.Α’/8-12-2014, μέ τόν ὁποῖο ἐπιλύονται μεγάλα καί βασικά θέματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου.
Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν ἄρθρα τοῦ Καταστατικοῦ Νόμου 4149/1961 τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τά ὁποῖα ρυθμίζονται τά ἑξῆς χρονίζοντα θέματα: Ἡ ἔκδοση τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος» καί ἄλλες συναφεῖς ἐκδόσεις τοῦ Δελτίου αὐτοῦ, ὁ καταρτισμός ἐφεξῆς τοῦ τριπροσώπου γιά τήν ἐκλογή τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ὄχι ἀπό τόν ἑκάστοτε Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἡ ἀναγνώριση τῆς Νομικῆς Προσωπικότητας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὡς ἰδίου Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καί ἡ σαφής πρόβλεψη ἐφαρμογῆς τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει ὁμόφωνα τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς βαθύτατες εὐχαριστίες της πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ἔγκριση τῶν ὁμοφώνων Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου γιά τά θέματα αὐτά, καθώς καί γιά τήν προώθησή τους στά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας.
Ἐπίσης, ἐκφράζει θερμές εὐχαριστίες πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί πρός τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο, τούς συνεργάτες του στό Ὑπουργεῖο, καθώς καί στούς Βουλευτές ὅλων τῶν πολιτικῶν παρατάξεων, ἰδιαιτέρως δέ πρός τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν καθοριστικά στήν τακτοποίηση τῶν σημαντικῶν αὐτῶν ζητημάτων.
Ἐπιπλέον, ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατά τή σημερινή της Συνεδρία, ἀναφέρθηκε στήν ὑπογραφή Προγραμματικῶν Συμβάσεων, μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Πρόνοιας, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στήν ὑλοποίηση προγράμματος βοήθειας καί ἐνίσχυσης τῶν φιλανθρωπικῶν καί προνοιακῶν δομῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τή διανομή τροφίμων καί γευμάτων σέ οἰκογένειες ἀπόρων, ἐνδεῶν καί ἀστέγων συνανθρώπων μας, καθώς καί μέ βοήθεια πρός τά συσσίτια καί τίς τράπεζες τροφίμων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου καί τῶν Ἐνοριῶν τους.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει βαθύτατες εὐχαριστίες πρός τόν κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Ὑφυπουργό Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Πρόνοιας, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐγενῆ πρωτοβουλία, ἐξασφάλισε καί ὑπέγραψε τίς παραπάνω Συμβάσεις, πού θά συμβάλουν καθοριστικά στήν ἐνδυνάμωση καί στήν ἐπαύξηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πρός ὄφελος τοῦ Λαοῦ, κατά τούς δύσκολους καιρούς πού διανύει ἡ Χώρα μας.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπερχόμενης μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Πίστεώς μας, τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, καί τῶν ὑπόλοιπων Ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εὔχεται στόν εὐσεβῆ καί φιλογενῆ Κρητικό Λαό, νά ἑορτάσει μέ πνευματική εὐφροσύνη τή Θεία Ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί νά ἀντλήσει δύναμη καί θάρρος στούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς κατά τό νέο ἔτος 2015, ἀπό Ἐκεῖνον πού μέ τή Θεία Του Συγκατάβαση ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τῆς ἄφατης χαρᾶς καί τῆς διαρκοῦς παρηγοριᾶς τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης