ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 11.12.2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡράκλειο, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης πληροφορήθηκε μέ χαρά τή δημοσίευση στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ Α/258/8-12-2014), τοῦ πρόσφατου Νόμου 4310/2014, πού ψηφίστηκε στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ τόν ὁποῖο ρυθμίζονται καί ἐπιλύονται μείζονα θέματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου.
Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν ἄρθρα τοῦ Καταστατικοῦ Νόμου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἔτσι ρυθμίζονται τά ἑξῆς χρονίζοντα θέματα: Ἡ ἔκδοση τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος», ἀλλά καί ἄλλες συναφεῖς ἐκδόσεις τοῦ ἐν λόγῳ Δελτίου, ὁ καταρτισμός τοῦ τριπροσώπου γιά τήν ἐκλογή τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ὄχι ἀπό τόν ἐκάστοτε Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἡ ἀναγνώριση τῆς Νομικῆς Προσωπικότητας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὡς ἰδίου Ν.Π.Δ.Δ.. καί ἡ σαφής πρόβλεψη τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκφράζει ὁμοφώνως τήν βαθύτατη εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐχαριστίες Αὐτῆς πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί γιά τήν ἔγκριση καί ἐπιστήριξη τῶν ὁμοφώνων Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τά θέματα αὐτά, καί τήν προώθησή τους στά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκφράζει εὐχαριστίες πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί πρός τόν Ἐξοχώτατο Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο καί τούς συνεργάτες του στό Ὑπουργεῖο, γιά τήν καθοριστική στήριξη καί συμβολή τους στήν ἐπίλυση τῶν σημαντικῶν αὐτῶν θεμάτων γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου.
Τέλος, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης εὐχαριστεῖ τούς Βουλευτές ὅλων τῶν πολιτικῶν παρατάξεων, ἰδιαιτέρως δέ τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖοι ὑποστήριξαν καί ψήφισαν στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο τίς παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, καί συνέβαλαν μέ τίς ἐνέργειές τους στήν προώθηση τῶν ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπιδεικνύοντας γιά ἄλλη μία φορά τήν πάντοτε καλή συνεργασία τους μέ τήν Τοπική Ἐκκλησία, ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης