Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 2/12/2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στήν ἕδρα της, τό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία, σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2016, καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησαν, γιά ἄλλη μία φορά, τά ἐπίκαιρα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τόν τελευταῖο καιρό ἡ Χώρα καί ὁ λαός μας, μέ ἀφορμή τήν πολύμορφη κρίση καί τίς συνέπειές τις στήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ τίς φιλανθρωπικές καί προνοιακές δομές καί δράσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Μεγαλονήσου, συνεχίζει νά στηρίζει συνανθρώπους μας καί προσκαλεῖ τήν Πολιτεία νά συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν ἀδιάκοπη λειτουργία καί προσφορά τῶν δομῶν αὐτῶν.

Στό πλαίσιο τῆς ἀναλήψεως κοινῶν καί συντονισμένων δράσεων καί πρωτοβουλιῶν, γιά τήν ἐπιστήριξη τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί τοῦ σχεδιασμοῦ ἐνεργειῶν γιά τήν προώθηση τῶν δικαίων αἰτημάτων καί θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποιήθηκε, στίς 2 Νοεμβρίου 2016, Συνάντηση Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό σχετική εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν, προτρέπουν καί καλοῦν ὅλους, νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά διαφυλάξουμε, γιά τούς νεώτερους, τήν δωρεά καί τή χάρη τῆς ὑγιοῦς πίστεως καί τῆς εἰλικρινοῦς φιλοπατρίας, χωρίς ἐξάρσεις καί φανατισμούς.

 Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἐρχόμενη μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, εὔχεται στόν εὐλογημένο ἡρωϊκό λαό τῆς Μεγαλονήσου μας, νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μαζί νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα καί ὁ ἀληθινός Σωτῆρας μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης