ΚΛΗΣΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Ἱερέα Γεωργίου Μαραγκάκη,Ἐφημερίου Ἁγ. Κωνσταντίνου Μοιρῶν.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΛΗΣΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

 

Πρός

Τόν Αἰδεσιμώτατον Ἱερέα Γεώργιον Μαραγκάκην,

Ἐφημέριον Ἁγ. Κωνσταντίνου Μοιρῶν

(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

 

 Καλοῦμεν σε ὅπως ἐμφανιστῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Παρθενίου Βουλγαράκη, ἐνεργοῦντος ὡς Ἀνακριτοῦ, συνῳδά τῇ ὑπ᾽ ἀριθμ. 749/473/φ5/21-8-2017, Σεπτῇ Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί δυνάμει τῶν ἄρθρων 109 καί 110 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», ἐν Μοίραις καί ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας τῇ 31 Ὀκτωβρίου 2017, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 11 π.μ., ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί ἀποδιδομένων σοι κατηγοριῶν, αἵτινες κρίνεται σκόπιμον, ὅπως μή ἀναγραφῶσιν εἰς τήν παροῦσαν κλῆσιν.

Ἐν Μοίραις τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2017

Ὁ Ἀνακριτής

Ἀρχιμ. Παρθένιος Βουλγαράκης