Βράβευση 24ου αγώνα δρόμου, Ι. Μονή Κουδουμά, 1/4/2018.