• "ἐν ἱκαναῖς δέ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες... μή προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τήν Κρήτην..., ἤλθομεν εἰς τόπον τινά καλούμενον Καλούς λιμένας, ᾧ ἐγγύς ἦν πόλις Λασαία." (Πράξεις Ἀποστόλων 27,7-8)

  • Σύνθρονο Βασιλικῆς Μητρόπολης (χωριό Μητρόπολη) πρωτοβυζ. περίοδος, τότε Ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Φωτ. ἀπό τό βιβλ. «Gortina di Creta 2010», A. Di Vita

  • Χριστός Ἀνέστη.

  • Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην. '' (Ἐπιστολή πρός Tίτον 1,5')

  • Oἱ Ἅγιοι Δέκα. Τοιχογραφία Καθολικοῦ Ἱ. Μονῆς Βροντησίου (14ος αἰ.)

  • Χριστός Ἀνέστη.